TCXDVN 358:2005 Cọc Khoan Nhồi - Phương Pháp Xung Siêu Âm Xác Định Tính Đồng Nhất Của Bê Tông

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by admin, Oct 31, 2013.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    TCXDVN 358:2005 Cọc Khoan Nhồi - Phương Pháp Xung Siêu Âm Xác Định Tính Đồng Nhất Của Bê Tông được Bộ Xây Dựng ban hành theo quyết định số 43/2005 ngày 30 tháng 11 năm 2005

    eBook có trong tuyển tập DVD Tiêu Chuẩn Xây Dựng

     

Share This Page