TCXDVN 373-2006 Chỉ Dẫn Đánh Giá Mức Độ Nguy Hiểm Của Kết Cấu Nhà

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by admin, Nov 21, 2013.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    TCXDVN 373 2006: Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà: Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà, kết quả đánh giá phục vụ cho việc sửa chữa, cải tạo hoặc tháo dỡ nhằm bảo đảm an toàn sử dụng.
    eBook có trong tuyển tập DVD Tiêu Chuẩn Xây Dựng

     

Share This Page