Thánh Ngôn Đức Diêu Trì Kim Mẫu (Ấn Bản 2014) - Tầm Nguyên sưu tầm, 80 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 30, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thánh Ngôn Đức Diêu Trì Kim Mẫu
  Ấn Bản 2014
  Tầm Nguyên sưu tầm
  80 Trang
  Diêu Trì Cung đã thượng sớ cho Chí Tôn và Bảo Ðạo Chơn Quân kiện nơi Ngọc Hư Cung. Thiếp còn nhớ khi đến dìu dắt chư Ðạo hữu vào đường Ðạo, phải mở Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, thì Thiếp đã nói bởi vì tình riêng của mấy Ðấng Chơn Quân đến lo cứu độ chớ không phận sự chi trong lúc nầy, và cũng bởi lịnh Chí Tôn sai khiến, chắc rằng : Nếu không phải Thiếp mở Ðạo thì không phương thành Ðạo đặng. Khi Thiếp mở Ðạo thì độ ai? Có phải là cả Chức sắc Hiệp Thiên Ðài. Các Chơn Quân thiệt tình của Thiếp là ai chăng?
  Cũng bởi nơi Thiếp mà chư Hiền hữu phải chịu hành hà phàm xác, khổ não muôn phần. Chí Tôn có hứa khi ấy với Thiếp rằng : Thế nào cũng nâng đỡ chư Hiền hữu mà chẳng cho ai ỷ lộng quyền lấn hiếp, Thiếp mới đến Khai Ðạo cho chúng sanh đặng Phụ Mẫu song toàn, nào dè vì lòng đại từ đại bi quá thương nhơn loại, đành để cho chư Hiền hữu chịu hành hà đến đổi. Thiếp đã dâng sớ cầu xin Chí Tôn lượng xét, còn Bảo Ðạo thì kiện cùng Ngọc Hư Cung những kẻ vô đạo của Cửu Trùng Ðài.
  ....
  (Trích Thánh Ngôn Đức Diêu Trì Kim Mẫu)

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page