Thiền Uyển Tập Anh (Anh Tú Vườn Thiền) - Dịch giả: Lê Mạnh Thát - NXB Văn Học 1976 - 157 trang.

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by Chung.ng, Feb 14, 2014.

 1. Chung.ng

  Chung.ng New Member

  Thiền Uyển Tập Anh
  [​IMG]
  Tựa sách: Thiền Uyển Tập Anh Năm
  Soạn giả: Kim Sơn - Thiền phái Trúc Lâm 1337
  Dịch giả: Lê Mạnh Thát (Dựa trên bản in năm 1715) 1976
  Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Văn Học 1976
  Chuyển sang ấn bản điện tử bởi: Lê Bắc 2001
  Mục Lục
  Bài Tựa In Lại Thiền Uyển Tập Anh .................................................................................. 7
  Thiền Uyển Tập Anh Ngữ Lục.............................................................................................. 10
  Quyển Thượng ............................................................................................................... 10
  Dòng Pháp của Thiền Sư Vô Ngôn Thông............................................... 10
  1. THIỀN SƯ Vô Ngôn Thông (759 - 826) ................................................................... 10
  Thế Hệ Thứ Nhất (1 người) .......................................................................................... 14
  2. THIỀN SƯ Cảm Thành (? - 860)............................................................................. 14
  Thế Hệ Thứ Hai (1 người) ............................................................................................ 17
  3. THIỀN SƯ Thiện Hội (? - 900)................................................................................ 17
  Thế Hệ Thứ Ba (1 người) ............................................................................................. 19
  4. THIỀN SƯ Vân Phong (? - 956) (Một tên nữa là Chủ Phong) .................................... 19
  Thế Hệ Thứ Tư (2 người, 1 người khuyết) ..................................................................... 21
  5. Đại Sư Khuông Việt (933 - 1011) (Trước tên là Chân Lưu) ....................................... 21
  Thế Hệ Thứ Năm (2 người, khuyết 1)............................................................................ 26
  6. THIỀN SƯ Đa Bảo................................................................................................. 26
  Thế Hệ Thứ Sáu (3 người, 1 người khuyết lục)............................................................... 27
  7. TRƯỞNG LÃO Định Hương (? - 1075)..................................................................... 27
  8. THIỀN SƯ Thiền Lão............................................................................................. 29
  Thế Hệ Thứ Bảy (7 người, khuyết 1) ............................................................................. 30
  9. THIỀN SƯ Viên Chiếu (999 - 1090) ........................................................................ 30
  10. THIỀN SƯ Cứu Chỉ .............................................................................................. 42
  11-12 HAI THIỀN SƯ Bảo Tính (?- 1034), Minh Tâm (?- 1034) ..................................... 44
  13. THIỀN SƯ Quảng Trí ........................................................................................... 45
  14. Lý Thái Tôn........................................................................................................ 46
  Thế Hệ Thứ Tám (6 người, thiếu 3 người) ..................................................................... 48
  15. QUỐC SƯ Thông Biện (? - 1134) .......................................................................... 48
  16. Đại Sư Mãn Giác (1052 - 1096) ............................................................................ 51
  17. THIỀN SƯ Ngộ Ấn (1020 - 1088).......................................................................... 53
  Thế Hệ Thứ Chín (8 người, 3 người khuyết lục).............................................................. 55
  18. THIỀN SƯ Đạo Huệ (? - 1073) ............................................................................. 55
  19. THIỀN SƯ Biện tài .............................................................................................. 56
  20. THIỀN SƯ Bảo Giám (? - 1173) ............................................................................ 57
  21. THIỀN SƯ Không Lộ ( ? - 1119) ........................................................................... 58
  22. THIỀN SƯ Bản Tịnh (1100 - 1176) ....................................................................... 61
  Thế Hệ Thứ Mười (Gồm 12 người, 2 người khuyết lục) ................................................... 63
  23. THIỀN SƯ Minh Trí (? - 1196) (Trước tên Thiền Trí) ............................................. 63
  24. THIỀN SƯ Tín Học (? - 1200)............................................................................... 64
  25. THIỀN SƯ Tịnh Không (1091 - 1170).................................................................... 65
  26. THIỀN SƯ Đại Xả (1120 - 1180)........................................................................... 67
  27. THIỀN SƯ Tịnh Lực (1112 - 1175)........................................................................ 70
  28. THIỀN SƯ Trí Bảo (? - 1190) ............................................................................... 71
  29. THIỀN SƯ Trường Nguyên (1110 - 1165).............................................................. 73
  30. THIỀN SƯ Tịnh Giới (? - 1207) ............................................................................. 74
  31. THIỀN SƯ Giác Hải ............................................................................................. 78
  32. THIỀN SƯ Nguyện Học (?- 1181) ......................................................................... 79
  Thế Hệ Thứ Mười Một (9 người, 8 người khuyết lục)....................................................... 82
  33. THIỀN SƯ Quảng Nghiêm (1122 - 1190)............................................................... 82
  Thế Hệ Thứ Mười Hai (Có 7 người, 6 người khuyết lục)................................................... 84
  23. THIỀN SƯ Thường Chiếu (? - 1203) ..................................................................... 84
  Thế Hệ Thứ Mười Ba (Có 5 người, 3 người khuyết lục).................................................... 87
  35. CƯ SĨ Thông Sư (? - 1228) .................................................................................. 87
  36. THIỀN SƯ Thần Nghi (? - 1216) ........................................................................... 88
  Thế Hệ Thứ Mười Bốn (Gồm 5 người, 3 người khuyết lục)............................................... 90
  37. THIỀN SƯ Tức Lự (Một tên là Tĩnh Lự) ................................................................ 90
  38. THIỀN SƯ Huyền Quang (? - 1221) ...................................................................... 90
  Thế Hệ Thứ Mười Lăm (Có 7 người, ở đây chỉ có 1 người) .............................................. 93
  39. CƯ SĨ Ứng Vương. .............................................................................................. 93
  Thiền Uyển Tập Anh Ngữ Lục.............................................................................................. 94
  Quyển Hạ....................................................................................................................... 94
  Dòng Pháp của Tỳ Ni Đa Lưu Chi - Chùa Pháp Vân ............................ 94
  40. THIỀN SƯ Tỳ Ni Đa Lưu Chi................................................................................. 94
  Thế Hệ Thứ Nhất (1 người) .......................................................................................... 98
  41. THIỀN SƯ Pháp Hiền (? - 626) ............................................................................. 98
  Thế Hệ Thứ Hai (1 người) .......................................................................................... 100
  Thế Hệ Thứ Ba (1 người) ........................................................................................... 100
  Thế Hệ Thứ Tư (1 người) ........................................................................................... 100
  42. THIỀN SƯ Thanh Biện (? - 686) ......................................................................... 100
  Thế Hệ Thứ Năm (1 người khuyết lục) ........................................................................ 102
  Thế Hệ Thứ Sáu (1 người khuyết lục).......................................................................... 102
  Thế Hệ Thứ Bảy (1 người khuyết lục).......................................................................... 102
  Thế Hệ Thứ Tám (3 người, 2 người khuyết lục)............................................................ 102
  43. THIỀN SƯ Định Không (? - 808)......................................................................... 102
  Thế Hệ Thứ Chín (3 người, đều khuyết lục) ................................................................. 104
  Thế Hệ Thứ Mười (4 người, 1 người khuyết lục) ........................................................... 104
  44. TRƯỞNG LÃO La Quý........................................................................................ 104
  45. THIỀN SƯ Pháp Thuận (925-990)....................................................................... 105
  46. THIỀN SƯ Ma Ha (Tên cũ là Ma Ha Ma Gia) ....................................................... 107
  Thế Hệ Thứ Mười Một (4 người, 2 người khuyết lục)..................................................... 109
  47. THIỀN ÔNG Đạo Giả (902-979).......................................................................... 109
  48. THIỀN SƯ Sùng Phạm (1004-1087).................................................................... 109
  Thế Hệ Thứ Mười Hai (7 người, 2 người khuyết lục) ..................................................... 110
  49. THIỀN SƯ Vạn Hạnh (?-1025)............................................................................ 110
  50. THIỀN SƯ Định Huệ.......................................................................................... 116
  51. THIỀN SƯ Đạo Hạnh (? - 1117) ......................................................................... 116
  52. THIỀN SƯ Trì Bát (1049-1117)........................................................................... 123
  53. THIỀN SƯ Thuần Chân (? - 1105) ...................................................................... 124
  Thế Hệ Thứ Mười Ba (6 người, 2 người khuyết lục) ...................................................... 126
  54. TĂNG THỐNG Huệ Sinh (? - 1064) ..................................................................... 126
  55. THIỀN SƯ Thiền Nham (1093-1163)................................................................... 129
  56. QUỐC SƯ Minh Không (1066-1141).................................................................... 129
  57. THIỀN SƯ Bản Tịch (? - 1140) (Trước tên là Pháp Mật)........................................ 131
  Thế Hệ Thứ Mười Bốn (4 người, 3 người khuyết lục) .................................................... 133
  58. TĂNG THỐNG Khánh Hỷ (1067 - 1142)............................................................... 133
  Thế Hệ Thứ Mười Lăm (3 người, 1 người khuyết lục) .................................................... 136
  59. THIỀN SƯ Giới Không........................................................................................ 136
  60. THIỀN SƯ Pháp Dung (? - 1174) ........................................................................ 137
  Thế Hệ Thứ Mười Sáu (3 người) ................................................................................. 139
  61. THIỀN SƯ Trí Nhàn (Một tên là Tĩnh Lự)............................................................. 139
  62. THIỀN SƯ Chân Không (1046-1100)................................................................... 141
  63. THIỀN SƯ Đạo Lâm (? - 1203)........................................................................... 143
  Thế Hệ Thứ Mười Bảy (có 4 người, 1 người khuyết lục) ................................................ 145
  64. THIỀN SƯ Diệu Nhân (1042-1113) ..................................................................... 145
  65. THIỀN SƯ Viên Học (1073 -1136) ...................................................................... 146
  66. THIỀN SƯ Tịnh Thiền (1121 - 1193)................................................................... 147
  Thế Hệ Thứ Mười Tám (có 2 người, 1 người khuyết lục) ............................................... 148
  67. QUỐC SƯ Viên Thông (1080 - 1151) ................................................................. 148
  Thế Hệ Thứ Mười Chín - Hai Mươi (1 người khuyết lục)................................................. 151
  68. THIỀN SƯ Y Sơn (? - 1216) ............................................................................... 151
  Hệ Phái của Thiền Sư Thảo Đường.......................................................... 153
  69. THIỀN SƯ Thảo Đường ..................................................................................... 153
  Thế Hệ Thứ Nhất (3 người) ........................................................................................ 153
  70. HOÀNG ĐẾ Lý Thánh Tôn.................................................................................. 153
  71. THIỀN SƯ Bát Nhã............................................................................................ 153
  72. CƯ SĨ Ngộ Xá ................................................................................................... 153
  Thế Hệ Thứ Hai (4 người) .......................................................................................... 154
  73. THAM CHÁNH Ngô Ích ...................................................................................... 154
  74. THIỀN SƯ Hoàng Minh ...................................................................................... 154
  75. THIỀN SƯ Không Lộ.......................................................................................... 154
  76. THIỀN SƯ Định Giác {Tức Giác Hải} ................................................................... 154
  Thế Hệ Thứ Ba (4 người) ........................................................................................... 155
  77. THÁI PHÓ Đỗ Vũ ............................................................................................. 155
  78. THIỀN SƯ Phạm Âm ......................................................................................... 155
  79. HOÀNG ĐẾ Lý Anh Tôn ..................................................................................... 155
  80. THIỀN SƯ Đỗ Đô .............................................................................................. 155
  Thế Hệ Thứ Tư (4 người) ........................................................................................... 155
  81. THIỀN SƯ Trương Tam Tạng ............................................................................. 155
  82. THIỀN SƯ Chân Huyền...................................................................................... 156
  83. THÁI PHÓ Đỗ Thường....................................................................................... 156
  Thế Hệ Thứ Năm (4 người) ........................................................................................ 156
  84. THIỀN SƯ Hải Tịnh ........................................................................................... 156
  85. HOÀNG ĐẾ Lý Cao ............................................................................................ 156
  86. XƯỚNG NHI QUẢN GIÁP Nguyễn Thức ............................................................... 156
  87. Phụng Ngự Phạm Đẳng ..................................................................................... 156
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
  Bây giờ mời các bạn Download, Pass Unlock: rmccc. http://www.mediafire.com/?xe3y2kfr59w5o
   

Share This Page