Thuyết Đạo, Diễn Văn Và Thi Văn (Đinh Mùi 1967) - Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức, 94 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 30, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thuyết Đạo, Diễn Văn Và Thi Văn
  Đinh Mùi 1967
  Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức
  94 Trang
  Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài Đức Chí Tôn lập ra là cốt yếu làm tiêu chuẩn cho tất cả con cái của Ngài
  nhìn vào đó mà tiến bước vững vàng đặng xây dựng nền Đạo do chính mình Ngài đến thành lập nơi cõi thế này.
  Pháp Chánh là khuôn vàng thước ngọc của Đức Chí Tôn tự ban cho chúng ta để do theo đó mà hành
  đạo cho khỏi lầm đường, lạc lối. Nếu không có Pháp Chánh kềm chế thì mạnh ai nấy tự động theo ý riêng
  mình, như chúng ta thường mục kích từ thử trong cửa Đạo làm cho loạn Chơn Truyền, rồi Chánh Giáo có thể qui Phàm mà chớ.
  Vì cớ mà Đức Chí Tôn mới thành lập cơ quan Pháp Chánh để bảo thủ Chơn Truyền bằng cách trông
  nom giữ gìn toàn Đạo tránh khỏi phạm Thiên Điều. Đức Chí Tôn lại giao cho Chức Sắc Hiệp Thiên Đài nắm giữ luật pháp ấy cho công bình, nghiêm chánh vì Chức Sắc Hiệp Thiên Đài đã lập thệ trước mặt Ngài
  cùng chư Thần, Thánh, Tiên Phật lấy dạ vô tư mà hành đạo, không tư vị cũng không hà hiếp. Có vậy chủ quyền của Đạo mới bảo tồn được lâu dài vì nó tượng trưng sự công bình bác ái làm thoả mãn nguyện vọng của toàn Đạo. Chủ quyền của Đạo còn thì Đạo còn, hễ chủ quyền của Đạo mất thì Đạo cũng mất. Thử hỏi Đạo mất thì anh em trong Đạo còn được hay không?

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page