Tìm Hiểu Một Số Thuật Ngữ Trong Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XII Của Đảng

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-11_10-46-30.png
  Để phục vụ các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và bạn đọc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách: Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng .
  Cuốn sách giới thiệu 89 thuật ngữ quan trọng được sử dụng trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020. Các thuật ngữ được trình bày trong cuốn sách gắn với những quan điểm, chủ trương, giải pháp lớn của Đại hội XII, sắp xếp theo thứ tự chữ cái a, b, c,…
  Luận giải đầy đủ, sâu sắc những thuật ngữ trong các văn kiện Đại hội XII là một công việc không dễ dàng. Có những thuật ngữ chắc chắn cần được tiếp tục nghiên cứu, bổ sung trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII.
  • Tìm Hiểu Một Số Thuật Ngữ Trong Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XII Của Đảng
  • NXB Chính Trị 2016
  • Phùng Hữu Phú, Nguyễn Văn Đặng, Nguyễn Viết Thông
  • 343 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4088
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 11, 2021

Share This Page