Tìm Hiểu Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Chủ Nghĩa Xã Hội Và Con Đường Đi Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Việt Nam

Discussion in 'Triết Lý Học' started by quanh.bv, May 1, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-5-1_22-35-52.png
  Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thông quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng cốt lõi ấy chỉ đạo toàn bộ lịch sử phát triển cách mạng Việt Nam - mà sau này Đảng ta gọi là đường lối "Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội".
  • Tìm Hiểu Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Chủ Nghĩa Xã Hội Và Con Đường Đi Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2002
  • Vũ Viết Mỹ
  • 233 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9661
  https://drive.google.com/file/d/1ri2N8_ZViViQjHTUOGS4fv8Bd93S-t2j
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page