Tìm Hiểu Tư Tưởng Văn Hóa Thẩm Mỹ Và Nghệ Thuật Của Đảng Trong Thời Kỳ Đổi Mới - Đỗ Huy, 201 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by admin, Jun 1, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-5-3_19-0-2.png
  Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền văn hóa văn nghệ của nhân dân ta được xây dựng và phát triển trong ba thời kỳ liên tục và kế tiếp. Thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân , nền văn hóa văn nghệ Việt Nam được xây dựng và phát triển theo mô thức: Dân tộc – Khoa học – Đại chúng. Thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa và đấu tranh giải phóng thống nhất nước nhà, văn hóa văn nghệ ở nước ta được xây dựng và phát triển theo mô thức: nội dung xã hội chủ nghĩa và tính chất dân tộc. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI và đặc biệt là Đại hội Đảng lần thứ VII thông qua cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới sâu sắc. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ và chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm2000 đã khẳng định nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển cơ chế thị trường hướng đến dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh được xây dựng theo mô thức tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
  • Tìm Hiểu Tư Tưởng Văn Hóa Thẩm Mỹ Và Nghệ Thuật Của Đảng Trong Thời Kỳ Đổi Mới
  • Đỗ Huy, Nguyễn Chương Nhiếp
  • NXB Tổng Hợp 2013
  • 201 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1FS2vlNcsPGX6pWQ4H3sMec0K2O3V_EeI
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: May 3, 2022

Share This Page