Tổ Chức Và Điều Hành Doanh Nghiệp (NXB Hà Nội 2012) - Trần Văn Hùng, 80 Trang

Discussion in 'Quản Lý Doanh Nghiệp' started by admin, Jun 1, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  CHƢƠNG 1 TỔ CHỨC SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP ........................... 3
  1.1. Khái quát về tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp ......................................... 3
  1.1.1. Khái niệm .............................................................................................................. 3
  1.1.2. Ý nghĩa và mục đích của tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp ............................ 3
  1.1.3. Nội dung của quá trình sản xuất trong doanh nghiệp ............................................ 4
  1.1.4. Một số nguyên tắc tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp ...................................... 5
  1.2. Nội dung của tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp ......................................... 7
  1.2.1. Cơ cấu tổ chức sản xuất của doanh nghiệp ........................................................... 7
  1.2.2. Bố trí sản xuất trong doanh nghiệp ..................................................................... 10
  CHƢƠNG 2 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP ........ 15
  2.1. Đối tƣợng, nội dung nghiên cứu của tổ chức bộ máy quản trị trong doanh nghiệp
  2.2. Các nguyên tắc tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp ................................ 17
  2.3. Các kiểu cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp ................................ 19
  2.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị trực tuyến ......................................................... 20
  2.3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị chức năng ......................................................... 20
  2.3.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị trực tuyến - chức năng ..................................... 22
  2.3.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị ma trận ............................................................. 23
  2.4. Chế độ một cấp trƣởng trong quản trị doanh nghiệp .................................... 25
  2.5. Mối quan hệ giữa các chức danh thủ trƣởng trong doanh nghiệp ............... 26
  2.6. Những nhân tố cản trở tổ chức bộ máy trong doanh nghiệp ........................ 27
  CHƢƠNG 3 ĐIỀU HÀNH TÁC NGHIỆP TRONG DOANH NGHIỆP ................ 31
  3.1. Thực chất và những nội dung của điều hành tác nghiệp trong doanh nghiệp ... 31
  3.2. Những nhân tố ảnh hƣởng đến điều hành tác nghiệp trong doanh nghiệp . 32
  3.3. Lập lịch trình sản xuất theo lô ......................................................................... 34
  3.4. Sắp xếp thứ tự thực hiện các hợp đồng kinh tế .............................................. 37
  3.5. Những phƣơng pháp chủ yếu sử dụng trong điều hành tác nghiệp trong doanh nghiệp
  3.5.1. Phương pháp kinh tế ............................................................................................ 42
  3.5.2. Phương pháp tổ chức, hành chính ....................................................................... 43
  3.5.3. Phương pháp giáo dục, động viên ..................................................................... 43
  3.5.4. Phương pháp tâm lý - xã hội ............................................................................... 44
  3.5.5. Các phương pháp khác ........................................................................................ 44
  CHƢƠNG 4. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP
  4.1. Thực chất và nội dung của tổ chức, quản lý cung ứng nguyên vật liệu trong doanh nghiệp .. 47
  4.2. Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu trong doanh nghiệp ............................. 48
  4.2.1. Nhiệm vụ và yêu cầu của hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
  4.2.2. Trình tự hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu trong doanh nghiệp ...................... 49
  4.3. Tổ chức đảm bảo nguyên vật liệu cho doanh nghiệp ..................................... 57
  4.3.1. Lựa chọn phương thức cung ứng......................................................................... 57
  4.3.2. Lựa chọn nhà cung ứng ....................................................................................... 60
  4.3.3. Tổ chức điều chuyển và tiếp nhận nguyên vật liệu ............................................. 62
  CHƢƠNG 5 QUẢN TRỊ HÀNG DỰ TRỮ TRONG DOANH NGHIỆP ................ 66
  5.1. Hàng hóa dự trữ và các chi phí có liên quan đến quản trị hàng dự trữ ...... 66
  5.1.1. Hàng dự trữ và vai trò của hàng dự trữ đối với doanh nghiệp ............................ 66
  5.1.2. Những chi phí có liên quan đến hàng dự trữ ................................................... 67
  5.2. Kỹ thuật phân tích ABC trong quản trị hàng dự trữ .................................... 68
  5.3. Mô hình lƣợng đặt hàng kinh tế cơ bản (EOQ).............................................. 71
  5.3.1. Xác định lượng đặt hàng tối ưu ........................................................................... 73
  5.3.2. Xác định điểm đặt hàng lại ROP (Reorder Point) ............................................... 74
  • Tài Liệu Đào Tạo Bồi Dưỡng Nguồn Nhân Lực Cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
  • Tổ Chức Và Điều Hành Doanh Nghiệp
  • NXB Hà Nội 2012
  • Trần Văn Hùng
  • 80 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/B51E50B85A985D2
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: May 4, 2019

Share This Page