Tổng Kết Một Số Vấn Đề Lý Luận-Thực Tiễn Qua 30 Năm Đổi Mới Và Hoàn Thiện Hệ Thống Tư Pháp 1986-2016

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-10_15-12-47.png
  Cuốn sách Tổng kế một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới và hoàn thiện hệ thống tư pháp (1986-2016) góp phần tuyên truyền, phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giới thiệu những thành tựu qua 30 năm đổi mới phục vụ công tác nghiên cứu, lãnh đạo, chỉ đạo đối với các mặt công tác tư pháp, nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Trung ương và địa phương. Đồng thời, cuốn sách cung cấp nguồn tài liệu tham khảo đối với các cơ quan nội chính, các tỉnh ủy, thành ủy trong quá trình nghiên cứu, tham gia xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2016-2020).
  Nội dung sách ngắn gọn, thiết thực, trình bày quá trình phát triển nhận thức của Đảng về đổi mới và hoàn thiện hệ thống tư pháp; quá trình thực hiện công tác tư pháp qua 30 năm đổi mới; thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm qua 30 năm Đảng lãnh đạo công tác tư pháp; quan điểm, phương hướng và giải pháp tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác tư pháp.
  • Tổng Kết Một Số Vấn Đề Lý Luận-Thực Tiễn Qua 30 Năm Đổi Mới Và Hoàn Thiện Hệ Thống Tư Pháp 1986-2016
  • NXB Chính Trị 2016
  • Nguyễn Bá Thanh
  • 221 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4142
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 10, 2021

Share This Page