Triết Lý Phát Triển Ở Việt Nam Mấy Vấn Đề Cốt Yếu (NXB Khoa Học Xã Hội) - Phạm Xuân Nam, 554 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by quanh.bv, May 25, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Triết Lý Phát Triển Ở Việt Nam Mấy Vấn Đề Cốt Yếu
  NXB Khoa Học Xã Hội 2008
  Phạm Xuân Nam
  554 Trang
  Cuốn sách Triết Lý Phát Triển Ở Việt Nam Mấy Vấn Đề Cốt Yếu này được biên soạn với nội dung bao gồm 7 chương sau:
  - Chương 1: Quan niệm về triết lý, triết lý phát triển
  - Chương 2: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về triết lý phát triển xã hội tổng quát.
  - Chương 3: Triết lý về mối quan hệ giữa cái kinh tế và cái xã hội trong phát triển.
  - Chương 4: Quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, đô thị và nông thôn trong phát triển - những triết lý.
  - Chương 5: Triết lý về bản sắc dân tộc và hiện đại hóa văn hóa trong phát triển.
  - Chương 6: Triết lý đạo đức và pháp luật trong phát triển xã hội.
  - Chương 7: Triết lý về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên trong phát triển bền vững.
  Nội dung của những chương này là sự phản ánh cô đúc và có phần bổ sung, phát triển thêm kết quả nghiên cứu của 6 đề tài nhánh thuộc chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ của Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia từ cuối năm 1997 đến năm 2001.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page