Triết Lý Phát Triển Trên Cơ Sở Chủ Nghĩa Mác-Lênin Phù Hợp Với Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Triết Lý Học' started by admin, Apr 1, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-3-12_15-51-55.png
  Trong cuốn sách, theo tác giả, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta không giống như quan điểm của các nhà kinh điển Mác - Lênin đã nêu: trước hết phải giải phóng giai cấp vô sản và giai cấp vô sản phải “giành lấy dân chủ” để “trở thành dân tộc”. Nhận thức được quy luật phát triển xã hội ở Việt Nam, Hồ Chí Minh xác định muốn đạt tới chủ nghĩa xã hội, phải trải qua nhiều giai đoạn, nhưng không thể “đốt cháy giai đoạn” mà phải “từ từ từng bậc” tiến dần lên chủ nghĩa xã hội. Trong quá trình vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội, Đảng ta phải thường xuyên xử lý vấn đề “tiến nhanh, tiến mạnh” và “tiến vững chắc” lên chủ nghĩa xã hội. Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng ta chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần cho xã hội; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Đảng ta đã xác định xây dựng Đảng cả về ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nhưng thực tế, trong các văn kiện Đảng, nhất là từ Đại hội Đảng VI (1986) đến nay, ngoài những nội dung chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng ta còn xác định đạo đức cách mạng, phương thức lãnh đạo và phong cách công tác là những nội dung xây dựng Đảng rất quan trọng. Đây chính là kết quả vận dụng, phát triển sáng tạo các nguyên tắc xây dựng Đảng của chủ nghĩa Mác – Lênin.
  • Triết Lý Phát Triển Trên Cơ Sở Chủ Nghĩa Mác-Lênin Phù Hợp Với Việt Nam Hiện Nay
  • NXB Chính Trị 2011
  • Nguyễn Thanh Tuấn
  • 408 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1279
  https://drive.google.com/file/d/1XUS_AWO9T2JLSE0VsMm0e3J12k7ee3B6
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Mar 12, 2022

Share This Page