Từ Bi Tam Muội Thủy Sám - Ngộ Đạt Quốc Sư - Thích Huyền Dung dịch, 168 trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by haidang, May 18, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  Con người là trung tâm điểm. Hoạt động của con người chi phối hết thảy. Cho nên muốn xây dựng một xã hội mới, trước hết phải đổi mới chính con người.
  Đó là điều mà khi nào nói đến Đạo Phật ta cũng phải nhớ, bởi vì Đạo Phật là đạo căn bản, chú trọng đến cái căn bản là Con Người. Cho nên hầu hết phương pháp Đạo Phật đều thiết lập trên sự xác nhận ấy. Thí dụ phương pháp SÁM HỐI là một…

  Link Dowload:http://hoavouu.com/images/file/sZ1YNGAx0QgQAI1w/tubitammuoithuysam-ngodatquocsu.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page