Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Nhận Diện Và Đấu Tranh Với Những Biển Hiện Suy Thoái Về Tư Tưởng Chính Trị

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Nov 17, 2021.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    upload_2021-11-17_22-36-7.png
    Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Thấm nhuần tư tưởng của Người, Đảng ta luôn luôn nhấn mạnh phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta.
    Nội dung cuốn sách cung cấp một cách có hệ thống những lời chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc nhận diện và đấu tranh với những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Cuốn sách cũng chỉ ra 27 biểu hiện của sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Từng căn bệnh, từng biểu hiện suy thoái được hệ thống hóa theo hướng: quan niệm, biểu hiện, nguyên nhân, tác hại, phương châm, biện pháp chữa trị.
    Tác giả mong muốn góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, cuốn sách này sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích để cán bộ, đảng viên tự soi lại mình trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
    • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Nhận Diện Và Đấu Tranh Với Những Biển Hiện Suy Thoái Về Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức, Lối Sống Trong Cán Bộ, Đảng Viên
    • NXB Chính Trị 2018
    • Tô Lâm
    • 128 Trang
    • PDF-SCAN
    Link download
    http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5490
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page