Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục giảng giải - HT Thích Thanh Từ, 212 trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by haidang, May 18, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  Đạo Phật lấy giác ngộ làm cội gốc, Thái tử Tất-đạt-đa (Siddhàrtha) tọa thiền dưới cội bồ-đề được giác ngộ gọi là thành đạo hay thành Phật. Thành Phật có nghĩa là hoàn toàn giác ngộ, nói gọn là toàn giác. Những người tu hành được giác ngộ từng phần gọi là Bồ-tát (Bodhisattva) hay phần giác. Bồ-tát định nghĩa là Hữu tình giác và Giác hữu tình, tức là mình giác ngộ và chỉ dạy cho người cùng được giác ngộ. Từ Phật đến Bồ-tát đều căn cứ trên giác ngộ mà thành quả vị sai khác. Do đó, nói đến đạo Phật là nói đến giác ngộ, không giác ngộ là không phải đạo
  Phật.

  Link Dowload: http://hoavouu.com/images/file/XgnH...g-si-ngu-luc-giang-giai-ht-thich-thanh-tu.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page