Vấn Đề Xây Dựng Phát Triển Văn Hóa Và Con Người Việt Nam (NXB Chính Trị 2016) - Nguyễn Bá Dương

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by admin, Jun 11, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Văn hóa Việt Nam là sự kết tinh thành quả lao động sáng tạo và đấu tranh kiên cường, bất khuất qua lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa văn hóa của các dân tộc trên thế giới. Vǎn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh, nhân cách con người Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử hào hùng của dân tộc. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, đặc biệt từ khi thực hiện đường lối đổi mới, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực, là nguồn lực nội sinh quan trọng của phát triển bền vững. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Trên cơ sở dự báo, đánh giá tình hình thế giới, khu vực và trong nước những năm tiếp theo; đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và nhìn lại 30 năm đổi mới 1986 ‐ 2016 về xây dựng, phát triển văn hóa, con người, Đảng ta đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong những năm tới.
  • Vấn Đề Xây Dựng Phát Triển Văn Hóa Và Con Người Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2016
  • Nguyễn Bá Dương
  • 246 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1A0_k7Do8Ig8rEDevf_07UjZ77vPpPjo_
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jun 2, 2022

Share This Page