Văn Hóa Doanh Nghiệp (NXB Hà Nội 2012) - Nguyễn Mạnh Quân, 110 Trang

Discussion in 'Quản Lý Doanh Nghiệp' started by admin, May 30, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  CHƯƠNG I. VĂN HOÁ VÀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP .................................................. 1
  I/ VĂN HOÁ LÀ GÌ? ............................................................................................................ 1
  1. Tổng quan về văn hoá .......................................................................................................... 1
  2. Vận dụng khái niệm văn hoá vào doanh nghiệp ............................................................. 4
  II/ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP ............................................................................................ 4
  1. Định nghĩa ........................................................................................................................... 4
  2. Vai trò của văn hoá doanh nghiệp trong quản lý ................................................................. 5
  III/ CÁC DẤU HIỆU ĐẶC TRưNG CỦA VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP .......................... 7
  1. Các biểu trưng trực quan ..................................................................................................... 7
  2. Các biểu trưng phi-trực quan ............................................................................................. 17
  CHƯƠNG II. TRIỂN KHAI VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP ................................................ 19
  I/ QUÁ TRÌNH VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP ................................................................ 19
  1. Quá trình phát triển Văn hoá doanh nghiệp ....................................................................... 19
  2. Triển khai Văn hoá doanh nghiệp...................................................................................... 21
  II/ MỘT SỐ PHưƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VỀVĂN HOÁ DOANH NGHIỆP ............. 22
  1. Phương pháp phân tích những người hữu quan (stakeholders‘ approach) ........................ 22
  2. Phương pháp phản hồi 3600 ............................................................................................... 29
  CHƯƠNG III. XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ VÀ TRIẾT LÝ TRONG QUẢN LÝ ......................... 32
  I/ TRIẾT LÝ LÀ GÌ ? ......................................................................................................... 32
  1. Triết lý đạođức, triết lý kinh doanh, triết lý quản lý .......................................................... 32
  2. Giá trị ................................................................................................................................. 33
  3. Nguyên tắc vận dụng ......................................................................................................... 34
  II/ LỰA CHỌN TRIẾT LÝ ĐỂ THEO ĐUỔI ..................................................................... 36
  1. Triết lý Vị kỷ ..................................................................................................................... 36
  2. Triết lý Vị lợi ..................................................................................................................... 37
  3. Triết lý Đạo đức Hành vi ................................................................................................... 38
  5. Triết lý Đạo đức Công lý ................................................................................................... 39
  6. Triết lý Đạo đức Nhân cách ............................................................................................... 40
  III/ TRIẾT LÝ TRONG MỘT SỐ MÔ HÌNH VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP ĐIỂN HÌNH
  1. Các dạng văn hoá tổ chức của Sethia và Klinow .............................................................. 41
  2. Các dạng văn hoá tổ chức củaDaft .................................................................................... 43
  3. Văn hoá quyền lực (power culture)- Harrison/Handy ....................................................... 44
  4. Văn hoá vai trò (role culture)- Harrison/Handy ................................................................ 44
  5. Văn hoá nam nhi (tough-guy, macho culture) - Deal và Kennedy ................................... 45
  6. Văn hoá việc làm ra làm/chơi ra chơi (work-hard/play-hard culture) - Deal và Kennedy
  7. Văn hoá kinh tế hay văn hoá thị trường (rational hay market culture) - Quinn và McGrath
  8. Văn hoá triết lý hay văn hoá đặc thù (ideological hay adhocracy culture)- Quinn và McGrath
  CHƯƠNG IV. XÂY DỰNG PHONG CÁCH VỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP .............. 49
  I/ BẢN SẮC VÀ GIÁ TRỊ .................................................................................................. 49
  1. Bản sắc là gì? ..................................................................................................................... 49
  2. Bản sắc văn hoá doanh nghiệp .......................................................................................... 50
  II/ XÂY DỰNG PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO MANG ĐẬM BẢN SẮC VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP
  1. Lãnh đạo và phong cách lãnh đạo ..................................................................................... 50
  2. Phát triển tố chất doanh nhân và phong cách lãnh đạo ...................................................... 64
  3. Phát huy vai trò lãnhđạo trong quản lý .............................................................................. 69
  I/ QUẢN LÝ BẰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP ........................................................ 84
  1. Thế nào là Quản lý Bằng Văn hoá doanh nghiệp? ............................................................ 84
  2. Các nội dung cơ bản của Quản lý Bằng Văn hoá doanh nghiệp ....................................... 85
  3. Tập hợp thông tin để xây dựng tài liệu Văn hoá doanh nghiệp ......................................... 87
  II/ XÂY DỰNG NỘI DUNG TÀI LIỆU VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP .......................... 89
  1. Tầm nhìn ............................................................................................................................ 89
  2. Sứ mệnh ............................................................................................................................. 90
  3. Giá trị cốt lõi ...................................................................................................................... 91
  4. Nguyên tắc hành động, phong cách lãnhđạo ..................................................................... 92
  5. Chuẩn mực hành vi, Bộ quy tắc ứng xử (COC – Code Of Conduct) ...................................... 94
  6. Các tiêu chuẩn giao ước .................................................................................................... 95
  7. Khuôn mẫu hành vi ........................................................................................................... 96
  8. Phương châm điều hành .................................................................................................... 96
  9. Biện pháp quản lý .............................................................................................................. 97
  III/ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO ĐỨC VÀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP ...... 99
  1. Vai trò của CHƯơng trình đạo đức và văn hoá doanh nghiệp ............................................. 99
  2. Xây dựng CHƯơng trình đạo đức và văn hoá doanh nghiệp ............................................. 100
  3. Hiệu lực của CHƯơng trình đạo đức và văn hoá doanh nghiệp ........................................ 101
  • Tài Liệu Đào Tạo Bồi Dưỡng Nguồn Nhân Lực Cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
  • Văn Hóa Doanh Nghiệp
  • NXB Hà Nội 2012
  • Nguyễn Mạnh Quân
  • 110 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/1718168081B3726
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: May 3, 2019

Share This Page