Văn Hóa Trong Chính Trị Và Văn Hóa Trong Kinh Tế Ở Việt Nam (NXB Chính Trị 2020) - Phạm Duy Đức

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by ledung12, Dec 15, 2020.

 1. ledung12

  ledung12 Member

  [​IMG]
  Để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Namđáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (năm 2014) đã xác định một nhiệm vụ đặc biệt quantrọng là “xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế”1. Đây lànhiệm vụ có vai trò to lớn trong việc xây dựng, xác lập và thực hành các giá trị chuẩn mực văn hóa, làm cho văn hóa thấm sâu và lan tỏa vào các lĩnh vực chính trị và kinh tế, từ đó, tác độngtích cực đến toàn bộ đời sống văn hóa và môi trường văn hóa của đất nước. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng để nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động chính trị và kinh tế, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhân cách con người Việt Nam, đồng thời tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tựdiễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
  • Văn Hóa Trong Chính Trị Và Văn Hóa Trong Kinh Tế Ở Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2020
  • Phạm Duy Đức, Vũ Thị Phương Hậu
  • 474 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitroflare.com/folder/949760/L18ZpZXRuYW1lc2U
   
  Last edited by a moderator: Dec 15, 2020

Share This Page