Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ VII (NXB Chính Trị 1991) - Nhiều Tác Giả, 173 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2022-9-1_11-20-16.png
  Qua cuốn sách, người đọc có thể hiểu rõ phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, chủ trương của Đảng trong thời kỳ đổi mới. Đặc biệt, qua các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, người đọc sẽ được tìm hiểu sâu hơn về Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2000 và các nội dung: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
  • Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ VII
  • NXB Chính Trị 1991
  • Nhiều Tác Giả
  • 173 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3060
  https://drive.google.com/file/d/1dKPCzJnkVifsbfnmGPZ2b5fX3_1A85KU
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 1, 2022

Share This Page