Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ VIII (NXB Chính Trị 2000) - Vũ Đình Hòe, 252 Trang

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by nhandang123, Jun 6, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-10-25_23-10-59.png
  Ðại hội đã xây dựng định hướng phát triển các lĩnh vực chủ yếu: Phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chính sách đối với các thành phần kinh tế; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý kinh tế; phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; chính sách giải quyết một số vấn đề xã hội; quốc phòng và an ninh; chính sách đối ngoại; thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước, xây dựng và hoàn thiện nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Ðại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Ðảng ngang tầm đòi hỏi của thời kỳ mới. Ðó là, giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Ðảng. Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất và năng lực cán bộ, đảng viên. Củng cố Ðảng về tổ chức, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ. Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng. Ðổi mới công tác kiểm tra và kỷ luật của Ðảng.
  • Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ VIII
  • NXB Chính Trị 2000
  • Vũ Đình Hòe
  • 252 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/104095
  https://drive.google.com/file/d/18pvwrwpjYuLf64CgvLUlf7hsl4pZj7yO
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 1, 2022

Share This Page