Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XI (NXB Chính Trị 2012) - Nguyễn Thế Kỷ, 342 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-7-31_0-56-8.png
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 12-1-2011 đến ngày 19-1-2011, tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng, gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội XI của Đảng; bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Đại hội đã bầu 200 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, gồm 175 đồng chí ủy viên Trung ương chính thức và 25 đồng chí ủy viên Trung ương dự khuyết.
  • Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XI
  • NXB Chính Trị 2012
  • Nguyễn Thế Kỷ
  • 342 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/6A34A8F17608050
  https://drive.google.com/file/d/1rcQ5FM4jKw2Na9OhJJHvtrHAdt2sQsFD
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 27, 2022

Share This Page