Văn Kiện Đại Hội Đảng Thời Kỳ Đổi Mới (NXB Chính Trị 2005) - Đảng Cộng Sản Việt Nam, 857 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by quanh.bv, Mar 10, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Văn Kiện Đại Hội Đảng Thời Kỳ Đổi Mới
  NXB Chính Trị 2005
  Đảng Cộng Sản Việt Nam
  857 Trang
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (họp từ ngày 15-12-1986 đến ngày 18-12-1986) đã quyết định tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và các ấp ủy đảng có tài liệu học tập, nghiên cứu, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới và hội nhập (Đại hội VI, VII, VIII, IX, X).
  Cuốn sách gồm các báo cáo chính trị, cương lĩnh, chiến lược và phương hướng, nhiệm vụ đã được thông qua các kỳ Đại hội của Đảng. Trong đó có Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng; Phương hướng, mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội trong 5 năm từ 1986-1990; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương (khóa VI) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000; Văn kiện Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII trong đó có Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành trung ương khóa VII; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng; Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1996-2000; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX gồm: Phát huy sức mạnh tòan dân tộc, tiếp tục đổi mới.
  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Hành Chính

  http://tvdt.langson.gov.vn/DataFile/53180.pdf

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page