Văn Kiện Đảng Toàn Tập 2 (NXB Chính Trị 1998) - Đào Trọng Cảng, 378 Trang

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by admin, Jun 6, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Văn kiện Đảng Toàn tập, Tập 2 năm 1930, phản ánh ựara đời và hoạt động của Đảng trong phong trào các mạng đầu tiên của lịch sử Việt Nam hiện đại.Các văn kiện ở tập này gồm ba chủ đề lớn: Một là, về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, bao gồm tên gọi, cương lĩnh, đường lối chiến lược, sách lược và Điều lệ của Đảng. Hai là, về tổ chức và phương hướng hoạt động của cácđoàn thể chính trị và Mặt trận dân tộc thống nhất do Đảng ta lãnh đạo. Ba là, về sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng đối với caotrào công - nông chống đế quốc, phong kiến, tư sản đang diễn ra rộng khắp toàn quốc, nhất là ở Nghệ An và Hà Tĩnh.
  • Văn Kiện Đảng Toàn Tập 2
  • NXB Chính Trị 1998
  • Đào Trọng Cảng
  • 378 Trang
  • File PDF-True
  Link download
  http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/Uploads/2019/3/5/11/VK Dang TT - Tap 2.pdf
   
  Last edited: Feb 2, 2020

Share This Page