Về Công Tác Vận Động Quần Chúng Hiện Nay (NXB Tổng Hợp 2012) - Nguyễn Văn Linh, 220 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by admin, Jun 24, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-5-2_23-56-58.png
  Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Trong cách mạng dân tộc dân chủ, công tác quần chúng nhằm mục đích tuyên truyền, vận động, tổ chức và tập hợp quần chúng đấu tranh lật đổ ách thống trị áp bức bóc lột, giành chính quyền về tay nhân dân. Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, công tác quần chúng nhằm mục đích phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược, ba cuộc cách mạng, xây dựng thành công chế độ mới, nền kinh tế mới, nền văn hóa mới và con người mới xã hội chủ nghĩa, đồng thời bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vì vậy Đại hội lần thứ V của Đảng đã nêu rõ ý nghĩa quan trọng của công tác quần chúng trong giai đoạn mới và chỉ rõ: “Trong giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, tầm quan trọng của công tác quần chúng chẳng những không giảm bớt mà còn tăng thêm”. Xuất phát từ nhận thức về tầm quan trọng của công tác quần chúng, ở Thành phố Hồ Chí Minh, từ sau ngày giải phóng, nhiều địa phương và cơ sở đã không ngừng phát động những phong trào hành động cách mạng của quần chúng, đem lại nhiều thành tích đáng kể trong việc thực hiện các nhiệm vụ chung của Đảng và Nhà nước. Nhưng nhìn chung công tác quần chúng những ngày đầu sau giải phóng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Cụ thể, nhiều nơi chưa nhận thức đúng, còn coi nhẹ công tác quần chúng, chưa phát huy tốt chức năng của các đoàn thể, các tổ chức chính quyền, các lực lượng vũ trang và phối hợp chặt chẽ các tổ chức đó của hệ thống chuyên chính vô sản để làm tốt công tác quần chúng. Cán bộ, đảng viên còn xa rời quần chúng, quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền…, chưa nắm chắc diễn biến tư tưởng, tâm tư, tình cảnh của quần chúng, chưa giải quyết kịp thời những vấn đề bức thiết do quần chúng đặt ra. Xuất phát từ tình hình đó, năm 1986, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất bản cuốn sách Về công tác vận động quần chúng hiện nay của đồng chí Nguyễn Văn Linh, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Cuốn sách gồm những bài nói và trả lời phỏng vấn của đồng chí Nguyễn Văn Linh về công tác dân vận, mặt trận, công đoàn, Hội liên hiệp nông dân tập thể, thanh niên, Liên hiệp các hội khoa học - kỹ thuật, phụ nữ, tôn giáo và người Hoa, v.v.. ở những năm từ 1983 đến 1986.
  • Về Công Tác Vận Động Quần Chúng Hiện Nay
  • NXB Tổng Hợp 2012
  • Nguyễn Văn Linh
  • 220 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://sachweb.com/vecongtacvandongquanchung_id748.aspx
  https://drive.google.com/file/d/1i9sp75RuECWMgD5tDuQGFJGcxncs_UnG
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: May 2, 2022

Share This Page