Về Mối Quan Hệ Giữa Lực Lượng Sản Xuất Và Quan Hệ Sản Xuất (NXB Chính Trị 2020) - Các Mác, 602 Trang

Discussion in 'Triết Lý Học' started by YenHong, Dec 11, 2020.

 1. YenHong

  YenHong Member

  [​IMG]
  "Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội là hòn đá tảng của chủ nghĩa duy vật lịch sử; và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất chính là nội dung hết sức quan trọng của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, là quy luật kinh tế cơ bản và phổ biến của xã hội loài người. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất đã được C.Mác và Ph.Ángghen phát hiện và trình bày trong nhiều tác phẩm của các ông nghiên cứu về các hình thái kinh tế - xã hội của loài người trong lịch sử, về chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản... Quy luật này tiếp tục được V.I.Lênin nghiên cứu, phát triển về mặt lý luận cũng như qua thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga Xôviết trong những năm đầu sau Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917. Để giúp các nhà nghiên cứu, nhà quản lý và bạn đọc quan tâm đến kinh tế chính trị Mác - Lênin nói chung, mối quan hệ giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất nói riêng được tiếp cận trực tiếp với các luận điểm của các nhà kinh điển Mác - Lênin về nội dung trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách về môi quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Cuốn sách được hình thành trên cơ sở nội dung sưu tầm, tuyển chọn các luận điểm của C.Mác, Ph.Angghen, V.I.Lênin về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất thuộc Đề tài KX.02.13; được trích dẫn từ các tác phẩm của C.Mác, Ph.Ảngghen, V.I.Lênin, trong các bộ sách C.Mác và Ph.Ăngghen Toàn tập (50 tập) và V.I.Lênin Toàn tập (55 tập).
  • Về Mối Quan Hệ Giữa Lực Lượng Sản Xuất Và Quan Hệ Sản Xuất
  • NXB Chính Trị 2020
  • Các Mác, Lê-nin
  • 602 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1ls82ST8y_MtKc27p7EpxfiVr1gU40VHN
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 12, 2022

Share This Page