Xây Dựng Đảng Là Nhiệm Vụ Then Chốt (NXB Chính Trị 2003) - Lê Đức Bình, 384 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Dec 18, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-5-2_20-1-17.png
  Không phải đến bây giờ Đảng ta mới xác định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là vấn đề vừa có tính nguyên tắc, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Lịch sử cách mạng Việt Nam trong hơn 91 năm qua là minh chứng sinh động, có tính thuyết phục cao trong xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Đảng có vững cách mệnh mới thành công”.
  Đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu”. Tuy nhiên, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng chỉ rõ: “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn một số hạn chế”.
  • Xây Dựng Đảng Là Nhiệm Vụ Then Chốt
  • NXB Chính Trị 2003
  • Lê Đức Bình
  • 384 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=243551
  https://drive.google.com/file/d/1tHOijJr5wO9cVCO7azE9eByeERUhViZc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 2, 2022

Share This Page