Xây Dựng Đội Ngũ Nữ Cán Bộ Chủ Chốt Của Hệ Thống Chính Trị Cấp Xã - Trịnh Thanh Tâm, 248 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Phụ nữ chiếm hơn một nửa dân sô' cả nưốc và luôn là một trong những nguồn lực quan trọng góp phần xây dựng và bảo vệ To quôc trong mọi thời kỳ cách mạng. Chính vì vậy, trong suôt cuộc đòi làm cách mạng giái phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, Chú tịch Hồ Chí Mmh luôn để cao giải phóng phụ nữ, thực hiện nam nữ bình quyển, để quyền lợi của phụ nữ thật sự được tôn trọng, thật sự được bảo đảm. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ, hơn 40 nám qua, vấn đề quyền bình đắng của phụ nữ và công tác cán bộ nữ tiếp tục được thể chế hóa trong nhiều văn bản, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nưốc. Nghị quyết số’ 04-NQ/TW ngày 12-7-1993 của Bộ Chính trị (khóa VII) "Về đổi mới và táng cường công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới” đã đặt vấn để "Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ thành nhiệm vụ có tính chiến lược trong toàn bộ công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước. Trên cơ sở quy hoạch, có kế hoạch tạo nguồn, đào tạo, bồi dưõng cán bộ nữ, tạo điều kiện để cán bộ nữ công hiến và trưởng thành". Nghị quyết sô^ 11-NQ/TW ngày 24-7-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) "Về công tác phụ nữ thòi kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" nhấn mạnh quan điểm của Đảng về công tác phụ nữ và công tác cán bộ nữ đó là phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  • Xây Dựng Đội Ngũ Nữ Cán Bộ Chủ Chốt Của Hệ Thống Chính Trị Cấp Xã
  • NXB Chính Trị 2013
  • Trịnh Thanh Tâm
  • 248 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73390
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 14, 2021

Share This Page