Xây Dựng Văn Hóa Đô Thị Trong Quá Trình Đô Thị Hóa TPHCM - Viện Nghiên Cứu, 412 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by admin, Jun 7, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đặc biệt trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và bước vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng đề cao vai trò của văn hóa, coi “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội”; chủ trương “gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt với phát triển văn hóa – nền tảng tinh thần của xã hội”, “làm cho văn hóa thấm sâu vào từng khu dân cư, từng gia đình, từng người, hoàn thiện giá trị mới của con người Việt Nam, kế thừa các giá trị truyền thống của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của loài người… nâng cao tính văn hóa trong mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và sinh hoạt của nhân dân”.
  • Xây Dựng Văn Hóa Đô Thị Trong Quá Trình Đô Thị Hóa TPHCM
  • NXB Tổng Hợp 2012
  • Viện Nghiên Cứu
  • 412 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://sachweb.com/publishview/XaydungvanhoadothioTPHCM_id176/XaydungvanhoadothioTPHCM_id176.aspx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 31, 2020

Share This Page