126 Sơ Đồ Kế Toán Áp Dụng Cho Đơn Vị Sự Nghiệp Có Thu (NXB Tài Chính 2005)-Hà Thị Ngọc Hà, 384 Trang

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by quanh.bv, Aug 13, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  126 Sơ Đồ Kế Toán Áp Dụng Cho Đơn Vị Sự Nghiệp Có Thu
  NXB Tài Chính 2005
  Hà Thị Ngọc Hà
  384 Trang
  Cuốn sách này sẽ giúp cho bạn đọc nắm bắt đầy đủ nội dung cơ bản của chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.
  Sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho đội ngũ cán bộ làm kế toán ở các đơn vị sự nghiệp có thu, các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, sinh viên và học sinh các trường Kinh tế - Tài chính để áp dụng nghiên cứu, tham khảo trong công việc của mình.
  MỤC LỤC
  Lời giới thiệu
  Mục lục
  Danh mục hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp có thu (Ban hành theo Quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 của Bộ Tài chính và đã sửa đổi, bổ sung đến tháng 5/2005)
  Sơ đồ các phần hành kế toán
  Các sơ đồ kế toán tiền và vật tư
  Các sơ đồ kế toán tài sản cố định
  Các sơ đồ kế toán các khoản phải thu
  Các sơ đồ kế toán các khoản phải trả và thanh toán nội bộ
  Các sơ đồ kế toán nguồn kinh phí hoạt động, kinh phí dự án, kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước, nguồn kinh phí đầu tư XDCB
  Các sơ đồ kế toán nguồn vốn kinh doanh, chênh lệch tỷ giá, chênh lệch thu, chi chưa xử lý, quỹ cơ quan và nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
  Các sơ đồ kế toán các khoản thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp và các khoản thu khác
  Các sơ đồ kế toán chi hoạt động, chi dự án, chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước
  Các sơ đồ kế toán tổng hợp quá trình tiếp nhận và sử dụng kinh phí hoạt động, kinh phí dự án, kinh phí theo đơn đặt hàng của nhà nước
  Các sơ đồ kế toán tổng hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh
  Các sơ đồ kế toán Thuế giá trị gia tăng
  Các sơ đồ kế toán Thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản phải nộp NSNN khác
  Hệ thống danh mục biểu mẫu báo cáo tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp có thu (Ban hành theo Quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 của Bộ Tài chính và đã sửa đổi, bổ sung đến tháng 5/2005)
  Phụ lục
  Thông tư số 121/2001/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán đơn vị sự nghiệp có thu
  Thông tư số 03/2003/TT-BTC ngày 13/1/2004 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán cho các đơn vị HCSN thực hiện Luật Ngân sách nhà nước và khoán chi hành chính
  Luật số 04/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Thống kê
  Luật số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về kế toán
  Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước
  Chỉ thị số 05/2004/CT-BTC ngà y 30 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh triển khai Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật kế toán
  Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13 tháng 08 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước”
  Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán
  Công văn số 14634-TC/CĐKT ngày 13 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính về việc xử lý tiếp tục thực hiện CĐKT áp dụng cho các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước
  Thông tư số 120/2004/Thông tư-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page