Bài Tập Học Phần Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2016) - Lại Quốc Khánh, 231 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2023-4-5_16-48-49.png
  Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm của Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam, được Đảng ta tổng kết, hệ thống hóa thành các quan điểm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam: từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; Đảng Cộng sản Việt Nam; đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới; dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân,… các nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển gắn với các thời kỳ hoạt động của Người trong phong trào cách mạng Việt Nam và quốc tế vào đầu và giữa thế kỷ XX. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết tinh của văn hóa dân tộc Việt Nam, tư tưởng cách mạng Pháp, tư tưởng tự do của Hoa Kỳ, tư tưởng văn hóa phương Đông, văn hóa phương Tây, chủ nghĩa Mác-Lênin, và phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh.
  Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh vào giảng dạy ở các trường cao đẳng, đại học, đã góp phần hoàn chỉnh hệ thống các môn học lý luận chính trị, khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của toàn Đảng, toàn dân ta, cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng; nâng cao nhận thức chính trị và lý tưởng cách mạng cho sinh viên. Đặc biệt, môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh có một vị trí quan trọng trong việc giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống văn minh, lành mạnh cho sinh viên.
  • Bài Tập Học Phần Tư Tưởng Hồ Chí Minh
  • Lại Quốc Khánh, Lê Quang Đăng, Lê Thị Sự
  • NXB Chính Trị 2016
  • 231 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3993
  https://drive.google.com/file/d/1Tt6qcRvK2o3NSmBN7Bxb_9Lfv5glzoTD
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 5, 2023

Share This Page