Bộ Ebook Giáo Trình - Học Viện Chính Trị Quốc Gia

Discussion in 'Tủ Sách Đại Học' started by quanh.bv, Jul 1, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Giáo Trình
  Ebook Học Viện Chính Trị Quốc Gia
  91 Quyển | 4,5 GB
  -----------​
  Học viện Chính trị Quốc gia là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng; là đơn vị tài chính cấp I; là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, trung, cao cấp, công chức hành chính, công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập, thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp nhà nước, cán bộ khoa học chính trị và hành chính của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội; là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học Lý luận Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghiên cứu về các khoa học chính trị.
  Code:
  01  Biên Tập Ngôn Ngữ Sách Và Báo Chí Tập 2 (NXB Quân Đội 1995) - Nguyễn Trọng Báo, 156 Trang.pdf  6.25 MB
  02  C.Mác, V.I.Lênin Với Chủ Nghĩa Xã Hội Trong Thời Đại Ngày Nay (NXB Chính Trị 2009) - Nguyễn Thanh Tuấn, 522 Trang.pdf  10.73 MB
  03  Chính Trị Học Hỏi Và Đáp (NXB Lý Luận Chính Trị 2007) - Nguyễn Quốc Tuấn, 254 Trang.pdf  23.39 MB
  04  Chính Trị Học So Sánh (NXB Chính Trị 2012) - Ngô Huy Đức, 469 Trang.pdf  189.85 MB
  05  Chính Trị Học Việt Nam (NXB Chính Trị 2005) - Dương Xuân Ngọc, 431 Trang.pdf  159.50 MB
  06  Chủ Nghĩa Mác-Lênin Với Vận Mệnh Và Tương Lai Của Chủ Nghĩa Xã Hội Hiện Thực (NXB Chính Trị 2010) - Nguyễn Ngọc Long, 532 Trang.pdf  7.32 MB
  07  Chủ Nghĩa Yêu Nước Việt Nam Nửa Cuối Thế Kỷ XIX (NXB Chính Trị 2014) - Nguyễn Nam Thắng, 206 Trang.pdf  86.79 MB
  08  Giao Tiếp Của Cán Bộ Lãnh Đạo, Quản Lý Trong Hệ Thống Chính Trị Ở Việt Nam (NXB Chính Trị 2015) - Nguyễn Bá Dương, 272 Trang.pdf  87.59 MB
  09  Giáo Trình Chính Trị Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Nguyễn Thị Thu Hà, 475 Trang.pdf  215.05 MB
  10  Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học (NXB Chính Trị 2003) - Đỗ Nguyên Phương, 179 Trang.pdf  2.50 MB
  11  Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học (NXB Chính Trị 2004) - Đỗ Nguyên Phương, 311 Trang.pdf  6.34 MB
  12  Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học (NXB Chính Trị 2004) - Đỗ Nguyên Phương, 525 Trang.pdf  32.68 MB
  13  Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học (NXB Chính Trị 2005) - Đỗ Nguyên Phương, 313 Trang.pdf  9.97 MB
  14  Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học (NXB Chính Trị 2006) - Đỗ Nguyên Phương, 303 Trang.pdf  87.22 MB
  15  Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học (NXB Chính Trị 2007) - Đỗ Nguyên Phương, 299 Trang.pdf  66.99 MB
  16  Giáo Trình Khoa Học Quản Lý (NXB Chính Trị 2002) - Hồ Văn Vĩnh, 220 Trang.pdf  43.28 MB
  17  Giáo Trình Khoa Học Quản Lý (NXB Chính Trị 2003) - Đặng Ngọc Lợi, 132 Trang.pdf  27.89 MB
  18  Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin (NXB Chính Trị 2005) - Chu Văn Cấp, 257 Trang.pdf  2.45 MB
  19  Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin (NXB Chính Trị 2005) - Chu Văn Cấp, 512 Trang.pdf  105.33 MB
  20  Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin (NXB Chính Trị 2005) - Nguyễn Văn Hảo, 325 Trang.pdf  6.25 MB
  21  Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin (NXB Chính Trị 2006) - Chu Văn Cấp, 441 Trang.pdf  159.56 MB
  22  Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin (NXB Chính Trị 2006) - Nguyễn Văn Hảo, 184 Trang.pdf  63.17 MB
  23  Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin Về Phương Thức Sản Xuất Tư Bản Chủ Nghĩa (NXB Lý Luận Chính Trị 2005) - Chu Văn Cấp, 344 Trang.pdf  6.51 MB
  24  Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin Về Phương Thức Sản Xuất Tư Bản Chủ Nghĩa (NXB Lý Luận Chính Trị 2008) - Chu Văn Cấp, 347 Trang.pdf  123.25 MB
  25  Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin Về Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Việt Nam (NXB Chính Trị 2010) - Chu Văn Cấp, 256 Trang.pdf  4.88 MB
  26  Giáo Trình Kinh Tế Học Chính Trị Mác-Lênin (NXB Chính Trị 2011) - Trần Ngọc Hiên, 675 Trang.pdf  52.35 MB
  27  Giáo Trình Kinh Tế Học Chính Trị Mác-Lênin (NXB Chính Trị 2013) - Trần Ngọc Hiên, 692 Trang.pdf  195.79 MB
  28  Giáo Trình Logic Học (NXB Chính Trị 2004) - Lê Doãn Tá, 338 Trang.pdf  7.00 MB
  29  Giáo Trình Logic Học (NXB Chính Trị 2007) - Lê Doãn Tá, 337 Trang.pdf  14.38 MB
  30  Giáo trình Lịch Sử Phong Trào Cộng Sản Và Công Nhân Quốc Tế (NXB Lý Luận Chính Trị 2005) - Nguyễn Xuân Phách, 217 Trang.pdf  18.64 MB
  31  Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (NXB Chính Trị 2006) - Lê Mậu Hãn, 386 Trang.pdf  93.95 MB
  32  Giáo Trình Quản Lý Kinh Tế (NXB Chính Trị 2001) - Nguyễn Văn Sáu, 371 Trang.pdf  55.60 MB
  33  Giáo Trình Triết học Mác Lênin (NXB Chính Trị 2005) - Nguyễn Hữu Vui, 524 Trang.pdf  15.04 MB
  34  Giáo Trình Triết học Mác Lênin (NXB Chính Trị 2006) - Nguyễn Ngọc Long, 214 Trang.pdf  2.89 MB
  35  Giáo Trình Tâm Lý Học Lãnh Đạo, Quản Lý (NXB Chính Trị Hành Chính 2013) - Trần Ngọc Khuê, 215 Trang.pdf  47.97 MB
  36  Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2000) - Mạch Quang Thắng, 136 Trang.pdf  1.80 MB
  37  Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2003) - Đặng Xuân Kỳ, 491 Trang.pdf  125.46 MB
  38  Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2005) - Mạch Quang Thắng, 255 Trang.pdf  13.69 MB
  39  Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2005) - Đặng Xuân Kỳ, 488 Trang.pdf  11.04 MB
  40  Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2006) - Mạch Quang Thắng, 256 Trang.pdf  90.11 MB
  41  Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2008) - Đào Duy Tùng, 489 Trang.pdf  100.48 MB
  42  Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2009) - Phạm Ngọc Anh, 289 Trang.pdf  6.36 MB
  43  Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2010) - Mạch Quang Thắng, 136 Trang.pdf  1.80 MB
  44  Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2010) - Phạm Ngọc Anh, 296 Trang.pdf  77.66 MB
  45  Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2011) - Nguyễn Viết Thông, 284 Trang.pdf  21.12 MB
  46  Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2011) - Phạm Ngọc Anh, 290 Trang.pdf  116.06 MB
  47  Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2012) - Nguyễn Viết Thông, 287 Trang.pdf  6.20 MB
  48  Hướng Dẫn Ôn Thi Môn Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2000) - Nguyễn Văn Dương, 65 Trang.pdf  0.37 MB
  49  Hỏi Và Đáp Môn Học Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2010) - Phạm Ngọc Anh, 240 Trang.pdf  59.91 MB
  50  Hỏi Và Đáp Môn Học Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2011) - Phạm Ngọc Anh, 237 Trang.pdf  6.53 MB
  51  Hỏi Và Đáp Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Hoàng Trang, 160 Trang.pdf  87.64 MB
  52  Hỏi Đáp Môn Học Đường Lối Các Mạng Của ĐCS Việt Nam (NXB Chính Trị 2011) - Nguyễn Trọng Phúc, 293 Trang.pdf  55.26 MB
  53  Hỏi Đáp Nhà Nước Và Pháp Luật Phần 2-Các Ngành Luật Trong Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam (NXB Chính Trị Hành Chánh 2009) - Nguyễn Thị Phượng, 125 Trang.pdf  3.87 MB
  54  Luật Quốc Tế Về Quyền Con Người (NXB Lý Luận Chính Trị 2005) - Cao Đức Thái, 393 Trang.pdf  8.41 MB
  55  Lý Luận Về Tôn Giáo Và Chính Sách Tôn Giáo Ở Việt Nam (NXB Tôn Giáo 2007) - Nguyễn Đức Lữ, 404 Trang.pdf  12.49 MB
  56  Lịch Sử Biên Niên Đảng Cộng Sản Việt Nam Tập 1 (NXB Chính Trị 2013) - Trịnh Nhu, 343 Trang.pdf  64.45 MB
  57  Lịch Sử Biên Niên Đảng Cộng Sản Việt Nam Tập 2 (NXB Chính Trị 2013) - Trịnh Nhu, 1117 Trang.pdf  224.58 MB
  58  Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế (NXB Thông Tin Truyền Thông 2011) - Đỗ Quang Vinh, 214 Trang.pdf  5.15 MB
  59  Lịch Sử Tư Tưởng Chính Trị (NXB Chính Trị 2001) - Dương Xuân Ngọc, 335 Trang.pdf  80.30 MB
  60  Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Tập 2 (NXB Chính Trị 2009) - Nguyễn Trọng Phúc, 767 Trang.pdf  5.37 MB
  61  Một Số Hồi Tưởng Về I.V.Xtalin (NXB Hà Nội 2003) - Nhiều Tác Giả, 226 Trang.pdf  26.79 MB
  62  Một Số Vấn Đề Cơ Bản Của Khoa Học Luận (NXB Chính Trị 2014) - Lê Văn Thái, 159 Trang.pdf  37.26 MB
  63  Một Số Vấn Đề Về Nội Dung Phương Thức Cầm Quyền Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Trong Tình Hình Mới - Trương Ngọc Nam, 398 Trang.pdf  10.45 MB
  64  Nhân Cách Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2010) - Mạch Quang Thắng, 288 Trang.pdf  16.78 MB
  65  Nhập Môn Khoa Học Chính Trị (NXB Tổng Hợp 2002) - Nguyễn Xuân Tế, 246 Trang.pdf  68.01 MB
  66  Những Đặc Điểm Cơ Bản Của Một Số Tôn Giáo Lớn Ở Việt Nam (NXB Tôn Giáo 2007) - Nguyễn Đức Lữ, 220 Trang.pdf  6.94 MB
  67  Phân Phối Bình Đẳng Các Nguồn Lực Kinh Tế-Tiếp Cận Lý Luận Và Thực Tiễn Ở Một Số Quốc Gia (NXB Chính Trị 2014) - Vũ Thanh Sơn, 225 Trang.pdf  49.69 MB
  68  Quản Lý Nhà Nước Đối Với Thị Trường Bất Động Sản Ở Việt Nam (NXB Chính Trị 2011) - Bùi Văn Huyền, 302 Trang.pdf  7.58 MB
  69  Thể Chế Chính Trị Thế Giới Đương Đại (NXB Chính Trị 2003) - Lưu Văn An, 454 Trang.pdf  168.54 MB
  70  Triết Học Thẩm Mỹ Và Nhân Cách (NXB Chính Trị 2014) - Nguyễn Thế Kiệt, 166 Trang.pdf  17.61 MB
  71  Triết Lý Phát Triển Trên Cơ Sở Chủ Nghĩa Mác-Lênin Phù Hợp Với Việt Nam Hiện Nay (NXB Chính Trị 2011) - Nguyễn Thanh Tuấn, 408 Trang.pdf  8.61 MB
  72  Truyền Thông Đại Chúng Trong Công Tác Lãnh Đạo, Quản Lý (NXB Chính Trị 2000) - Vũ Đình Hòe 289 Trang.pdf  8.15 MB
  73  Tài Liệu Bồi Dưỡng Phương Pháp Giảng Dạy Lý Luận Chính Trị (NXB Chính Trị 2004) - Nguyễn Viết Thông, 232 Trang.pdf  64.13 MB
  74  Tài Liệu Học Tập Và Nghiên Cứu Môn Học Nhà Nước Và Pháp Luật Tập 2-Một Số Ngành Luật (NXB Lý Luận Chính Trị 2004) - Nhiều Tác Giả, 481 Trang.pdf  118.84 MB
  75  Tác Động Của Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Đến Năng Suất Lao Động Và Trình Độ Công Nghệ Của Việt Nam (NXB Chính Trị 2014) - Lê Hữu Nghĩa, 194 Trang.pdf  10.78 MB
  76  Tâm Lý Học Quản Lý (NXB Từ Điển Bách Khoa 2012) - Nguyễn Bá Dương, 289 Trang.pdf  75.45 MB
  77  Tìm Hiểu Môn Học Kinh Tế Chính Trị (NXB Lý Luận Chính Trị 2004) - Vũ Văn Phúc, 175 Trang.pdf  72.08 MB
  78  Tìm Hiểu Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Lý Luận Chính Trị 2004) - Phạm Ngọc Anh, 232 Trang.pdf  5.41 MB
  79  Tăng Cường Năng Lực Lập Pháp Của Quốc Hội (NXB Tư Pháp 2009) - Lê Văn Hoè, 183 Trang.pdf  57.28 MB
  80  Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Lê Phương Thảo, 378 Trang.pdf  47.99 MB
  81  Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Lê Phương Thảo, 378 Trang.pdf  49.36 MB
  82  Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đại Đoàn Kết (NXB Chính Trị 2004) - Nhiều Tác Giả, 370 Trang.pdf  22.00 MB
  83  Tập Bài Giảng Chính Trị Học (NXB Lý Luận Chính Trị 2004) - Trần Văn Vĩnh, 508 Trang.pdf  120.99 MB
  84  Tập Bài Giảng Về Quản Lý Kinh Tế Tập 2 (NXB Chính Trị 1999) - Nguyễn Cảnh Hoan, 258 Trang.pdf  5.20 MB
  85  Văn Hóa Bản Làng Truyền Thống (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2002) - Ngô Ngọc Thắng, 199 Trang.pdf  6.21 MB
  86  Văn Hóa Xã Hội Chủ Nghĩa (NXB Chính Trị 1993) - Trần Văn Bính, 316 Trang.pdf  10.47 MB
  87  Vận Dụng Học Thuyết Lưu Thông Tiền Tệ Của C. Mác Trong Điều Tiết Nền Kinh Tế Ở Việt Nam Hiện Nay (NXB Chính Trị 2013) - Phạm Quốc Trung, 251 Trang.pdf  57.57 MB
  88  Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Trong Điều Kiện Phát Triển Kinh Tế Thị Trường Định Hướng XHCN Ở Việt Nam Và Lào.pdf  200.54 MB
  89  Xã Hội Học Trong Quản Lý (NXB Lý Luận Chính Trị 2007) - Nhiều Tác Giả, 259 Trang.pdf  45.17 MB
  90  Đảng Lãnh Đạo Đấu Tranh Giành Chính Quyền 1930-1945 (NXB Lý Luận Chính Trị 2020) - Nguyễn Thị Hảo, 176 Trang.pdf  4.19 MB
  91  Đảng Và Các Tổ Chức Chính Trị Xã Hội Trong Hệ Thống Chính Trị Việt Nam Hiện Nay (NXB Chính Trị 2010) - Nguyễn Hữu Đổng, 178 Trang.pdf  45.92 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ashXAaoxtTzp9QrFeYW5NRJxnjA53Ecq
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 2, 2021

Share This Page