Bộ Ebook Giáo Trình - Trường Đại Học Luật (Toàn Quốc)

Discussion in 'Tủ Sách Giáo Dục Đại Học' started by quanh.bv, Jul 2, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Giáo Trình
  Ebook Trường Đại Học Luật (Toàn Quốc)
  219 Quyển | 12 GB
  ---------------​
  Code:
  001  Cẩm Nang Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học Năm 2009 (NXB Hà Nội 2009) - Trần Ngọc Định, 57 Trang.pdf  2.97 MB
  002  Bảo Vệ Các Nhóm Dễ Bị Tổn Thương Trong Tố Tụng Hình Sự (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Đỗ Hồng Thơm, 540 Trang.pdf  3.21 MB
  003  Bầu Cử Trong Nhà Nước Pháp Quyền (NXB Hồng Đức 2017) - Vũ Văn Nhiêm, 390 Trang.pdf  50.57 MB
  004  Các Nghiên Cứu Chuyên Khảo Về Phần Chung Luật Hình Sự Tập 3 (NXB Công An 2000) - Lê Cảm, 174 Trang.pdf  24.05 MB
  005  Các Nghiên Cứu Chuyên Khảo Về Phần Chung Luật Hình Sự Tập 4 (NXB Công An 2002) - Lê Cảm, 252 Trang.pdf  87.23 MB
  006  Chương Trình Bồi Dưỡng Định Kỳ Thẩm Phán Sơ Cấp Tập 1 (NXB Hà Nội 2013) - Nhiều Tác Giả, 164 Trang.docx  0.35 MB
  007  Chương Trình Bồi Dưỡng Định Kỳ Thẩm Phán Sơ Cấp Tập 2 (NXB Hà Nội 2013) - Nhiều Tác Giả, 255 Trang.doc  2.16 MB
  008  Chương Trình Đào Tạo Thẩm Phán Chuyên Biệt Hội Nhập Quốc Tế Tập 1 (NXB Hà Nội 2014) - Nhiều Tác Giả, 288 Trang.docx  0.54 MB
  009  Chương Trình Đào Tạo Thẩm Phán Chuyên Biệt Hội Nhập Quốc Tế Tập 2 (NXB Hà Nội 2014) - Nhiều Tác Giả, 243 Trang.docx  0.35 MB
  010  Chương Trình Đào Tạo Thẩm Phán-Phần Chung (NXB Văn Hóa Thông Tin 2014) - Nguyễn Văn Thuân, 214 Trang.doc  1.06 MB
  011  Chương Trình Đào Tạo Thẩm Phán-Phần Kỹ Năng Giải Quyết Vụ Án Hành Chính (NXB Văn Hóa Thông Tin 2014) - Đàm Văn Đạo, 303 Trang.doc  1.52 MB
  012  Chương Trình Đào Tạo Thẩm Phán-Phần Kỹ Năng Giải Quyết Vụ Án Hình Sự (NXB Văn Hóa Thông Tin 2014) - Trần Văn Độ, 476 Trang.doc  3.08 MB
  013  Chương Trình Đào Tạo Thẩm Phán-Phần Kỹ Năng Giải Quyết Vụ Án Kinh Doanh Thương Mại, Lao Động (NXB Văn Hóa Thông Tin 2014) - Nguyễn Vãn Du, 222 Trang.docx  0.39 MB
  014  Chương Trình Đào Tạo Thẩm Phán-Phần Kỹ Năng Giải Quyết Vụ Việc Dân Sự (NXB Văn Hóa Thông Tin 2014) - Tống Anh Hào, 546 Trang.doc  8.71 MB
  015  Chuyên Khảo Luật Kinh Tế (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Phạm Duy Nghĩa, 940 Trang.pdf  366.78 MB
  016  Đào Tạo Luật Thông Qua Mô Hình Phiên Tòa Giả Định (NXB Đại Học Quốc Gia 2014) - Trần Việt Dũng, 196 Trang.pdf  157.16 MB
  017  Giáo Trình Điều Tra Hình Sự (NXB Đại Học Quốc Gia 1999) - Nguyễn Thủ Thanh, 305 Trang.pdf  117.69 MB
  018  Giáo Trình Hiến Pháp Và Luật Tổ Chức Bộ Máy Nhà Nước (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2011) - Đinh Văn Mậu, 162 Trang.pdf  40.41 MB
  019  Giáo Trình Kỹ Năng Công Chứng (NXB Tư Pháp 2010) - Lê Thu Hà, 475 Trang.pdf  35.34 MB
  020  Giáo Trình Kỹ Năng Giải Quyết Các Vụ Án Hành Chính (NXB Công An 2012) - Nguyễn Thị Thu Hương, 314 Trang.pdf  18.47 MB
  021  Giáo Trình Kỹ Năng Giải Quyết Vụ Án Hình Sự (NXB Tư Pháp 2012) - Nguyễn Văn Huyên, 745 Trang.pdf  152.85 MB
  022  Giáo Trình Kỹ Năng Giải Quyết Vụ Việc Dân Sự (NXB Tư Pháp 2011) - Phan Hữu Thư, 767 Trang.pdf  20.82 MB
  023  Giáo Trình Kỹ Năng Thi Hành Án Dân Sự-Phần Chung (NXB Tư Pháp 2012) - Lê Thu Hà, 339 Trang.pdf  21.77 MB
  024  Giáo Trình Kỹ Năng Thi Hành Án Dân Sự-Phần Nghiệp Vụ (NXB Tư Pháp 2012) - Lê Thu Hà, 744 Trang.pdf  50.03 MB
  025  Giáo Trình Kỹ Năng Tư Vấn Pháp Luật (NXB Công An 2012) - Phan Chí Hiếu, 586 Trang.pdf  53.34 MB
  026  Giáo Trình Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Nguyễn Đăng Dung, 447 Trang.pdf  284.07 MB
  027  Giáo Trình Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản Pháp Luật (NXB Tư Pháp 2011) - Đoàn Thị Tố Uyên, 287 Trang.pdf  122.73 MB
  028  Giáo Trình Kỹ Thuật Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật - Nhiều Tác Giả, 57 Trang.pdf  0.67 MB
  029  Giáo Trình Lịch Sử Các Học Thuyết Chính Trị (NXB Đại Học Quốc Gia 2009) - Nguyễn Đăng Dung, 631 Trang.pdf  65.18 MB
  030  Giáo Trình Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới (NXB Công An 2009) - Vũ Thị Nga, 436 Trang.pdf  57.58 MB
  031  Giáo Trình Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới (NXB Công An 2012) - Phạm Điềm, 436 Trang.pdf  99.37 MB
  032  Giáo Trình Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới (NXB Đại Học Quốc Gia 1997) - Nguyễn Ngọc Đào, 436 Trang.pdf  195.16 MB
  033  Giáo Trình Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt Nam (NXB Công An 2004) - Nhiều Tác Giả, 574 Trang.pdf  62.15 MB
  034  Giáo Trình Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt Nam (NXB Công An 2009) - Lê Minh Tâm, 580 Trang.pdf  37.19 MB
  035  Giáo Trình Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt Nam (NXB Công An 2012) - Lê Minh Tâm, 537 Trang.pdf  154.50 MB
  036  Giáo Trình Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Vũ Thị Phụng, 376 Trang.pdf  218.21 MB
  037  Giáo Trình Luật An Sinh Xã Hội (NXB Công An 2008) - Nguyễn Thị Kim Phụng, 406 Trang.pdf  158.10 MB
  038  Giáo Trình Luật Bảo Vệ Thực Vật (NXB Cần Thơ 2009) - Trần Văn Hai, 81 Trang.pdf  1.61 MB
  039  Giáo Trình Luật Cạnh Tranh (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Lê Danh Vĩnh, 232 Trang.pdf  2.63 MB
  040  Giáo Trình Luật Cạnh Tranh (NXB Giáo Dục 2009) - Tăng Văn Nghĩa, 210 Trang.pdf  16.43 MB
  041  Giáo Trình Luật Chứng Khoán (NXB Giáo Dục 2011) - Nguyễn Văn Tuyến, 178 Trang.pdf  13.13 MB
  042  Giáo Trình Luật Dân Sự (NXB Công An 2007) - Phan Hữu Thư, 815 Trang.pdf  54.32 MB
  043  Giáo Trình Luật Dân Sự Việt Nam Quyển 1 (NXB Giáo Dục 2011) - Đinh Văn Thanh, 341 Trang.pdf  123.95 MB
  044  Giáo Trình Luật Dân Sự Việt Nam Quyển 2 (NXB Giáo Dục 2012) - Đinh Văn Thanh, 345 Trang.pdf  106.37 MB
  045  Giáo Trình Luật Dân Sự Việt Nam Tập 1 (NXB Cần Thơ 2007) - Nguyễn Ngọc Điện, 170 Trang.pdf  1.87 MB
  046  Giáo Trình Luật Dân Sự Việt Nam Tập 1 (NXB Cần Thơ 2015) - Nguyễn Ngọc Điện, 153 Trang.pdf  3.06 MB
  047  Giáo Trình Luật Dân Sự Việt Nam Tập 1 (NXB Công An 2009) - Đinh Văn Thanh, 358 Trang.pdf  24.51 MB
  048  Giáo Trình Luật Dân Sự Việt Nam Tập 1 (NXB Giáo Dục 2011) - Lê Đình Nghị, 293 Trang.pdf  118.41 MB
  049  Giáo Trình Luật Dân Sự Việt Nam Tập 2 (NXB Công An 2009) - Đinh Văn Thanh, 428 Trang.pdf  27.58 MB
  050  Giáo Trình Luật Dân Sự Việt Nam-Phần Chung (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Bùi Thị Thanh Hằng, 245 Trang.pdf  143.49 MB
  051  Giáo Trình Luật Đất Đai (NXB Công An 2005) - Trần Quang Huy, 237 Trang.pdf  1.20 MB
  052  Giáo Trình Luật Đất Đai (NXB Công An 2008) - Trần Quang Huy, 497 Trang.pdf  17.94 MB
  053  Giáo Trình Luật Đất Đai (NXB Công An 2011) - Trần Quang Huy, 497 Trang.pdf  10.23 MB
  054  Giáo Trình Luật Đất Đai (NXB Công An 2014) - Trần Quang Huy, 495 Trang.pdf  84.12 MB
  055  Giáo Trình Luật Đất Đai (NXB Công An 2016) - Trần Quang Huy, 439 Trang.pdf  111.93 MB
  056  Giáo Trình Luật Đất Đai (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Trần Thị Cúc, 197 Trang.pdf  27.03 MB
  057  Giáo Trình Luật Đất Đai (NXB Hồng Đức 2015) - Lưu Quốc Thái, 404 Trang.pdf  31.11 MB
  058  Giáo Trình Luật Đầu Tư (NXB Giáo Dục 2009) - Đoàn Trung Kiên, 196 Trang.pdf  107.21 MB
  059  Giáo Trình Luật Đầu Tư Quốc Tế (NXB Thanh Niên 2017) - Claudio Dordi, 775 Trang.pdf  12.05 MB
  060  Giáo Trình Luật Doanh Nghiệp - Lưu Thị Bích, 109 Trang.pdf  0.51 MB
  061  Giáo Trình Luật Hành Chính Đô Thị, Nông Thôn (NXB Cần Thơ 2009) - Phan Trung Hiền, 132 Trang.pdf  1.73 MB
  062  Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam (NXB Chính Trị 2008) - Nguyễn Cửu Việt, 514 Trang.pdf  18.92 MB
  063  Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam (NXB Công An 2008) - Trần Minh Hương, 589 Trang.pdf  20.54 MB
  064  Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam (NXB Công An 2017) - Trần Minh Hương, 606 Trang.pdf  146.78 MB
  065  Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Nguyễn Cửu Việt, 735 Trang.pdf  241.63 MB
  066  Giáo Trình Luật Hiến Pháp Của Các Nước Tư Bản (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Nguyễn Đăng Dung, 432 Trang.pdf  347.30 MB
  067  Giáo Trình Luật Hiến Pháp Nước Ngoài (NXB Công An 2016) - Thái Vĩnh Thắng, 221 Trang.pdf  1.54 MB
  068  Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam (NXB Công An 2010) - Thái Vĩnh Thắng, 562 Trang.pdf  34.55 MB
  069  Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam (NXB Công An 2017) - Thái Vĩnh Thắng, 579 Trang.pdf  157.33 MB
  070  Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Nguyễn Đăng Dung, 633 Trang.pdf  303.25 MB
  071  Giáo Trình Luật Hình Sự Quốc Tế (NXB Chính Trị 2012) - Nguyễn Ngọc Chí, 455 Trang.pdf  156.59 MB
  072  Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam (NXB Công An 2012) - Nguyễn Ngọc Anh, 411 Trang.pdf  97.54 MB
  073  Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Lê Cảm, 549 Trang.pdf  18.37 MB
  074  Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam (NXB Tư Pháp 2011) - Nguyễn Văn Huyên, 782 Trang.pdf  50.62 MB
  075  Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam Tập 1 (NXB Công An 2010) - Nguyễn Ngọc Hòa, 478 Trang.pdf  28.58 MB
  076  Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam Tập 2 (NXB Công An 2010) - Nguyễn Ngọc Hòa, 525 Trang.pdf  28.14 MB
  077  Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam-Phần Các Tội Phạm (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Lê Cảm, 823 Trang.pdf  261.93 MB
  078  Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam-Phần Chung (NXB Đại Học Quốc Gia 1993) - Đỗ Ngọc Quang, 301 Trang.pdf  115.16 MB
  079  Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam-Phần Chung (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Lê Cảm, 548 Trang.pdf  103.10 MB
  080  Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam-Phần Chung (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Lê Cảm, 442 Trang.pdf  80.31 MB
  081  Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam-Phần Chung (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Lê Cảm, 548 Trang.pdf  430.62 MB
  082  Giáo Trình Luật Hôn Nhân Gia Đình Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 1998) - Hà Thị Mai Hiên, 265 Trang.pdf  104.19 MB
  083  Giáo Trình Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Tập 1 (NXB Cần Thơ 2007) - Nguyễn Ngọc Điện, 117 Trang.pdf  1.33 MB
  084  Giáo Trình Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Tập 2 (NXB Cần Thơ 2007) - Nguyễn Ngọc Thiện, 94 Trang.pdf  1.39 MB
  085  Giáo Trình Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Việt Nam (NXB Công An 2009) - Nguyễn Văn Cừ, 387 Trang.pdf  23.45 MB
  086  Giáo Trình Luật Kinh Doanh (NXB Đà Lạt 2001) - Nguyễn Văn Thu, 142 Trang.pdf  1.23 MB
  087  Giáo Trình Luật Kinh Doanh (NXB Đà Lạt 2001) - Nhiều Tác Giả, 205 Trang.pdf  0.91 MB
  088  Giáo Trình Luật Kinh Tế (NXB Thống Kê 2007) - Nguyễn Minh Tuấn, 323 Trang.pdf  80.40 MB
  089  Giáo Trình Luật Kinh Tế (NXB Thống Kê 2008) - Nguyễn Đăng Liêm, 209 Trang.pdf  3.91 MB
  090  Giáo Trình Luật Kinh Tế Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Nguyễn Như Phát, 389 Trang.pdf  37.96 MB
  091  Giáo Trình Luật La Mã (NXB Chính Trị 2009) - Nguyễn Ngọc Điện, 129 Trang.pdf  6.96 MB
  092  Giáo Trình Luật La Mã (NXB Chính Trị Quốc Gia 2009) - Nguyễn Ngọc Điện, 125 Trang.pdf  4.27 MB
  093  Giáo Trình Luật La Mã (NXB Công An 2003) - Nguyễn Minh Tuấn 196 Trang.pdf  16.57 MB
  094  Giáo Trình Luật Lao Động (NXB Hồng Đức 2014) - Trần Hoàng Hải, 505 Trang.pdf  41.09 MB
  095  Giáo Trình Luật Lao Động Cơ Bản (NXB Cần Thơ 2007) - Diệp Thành Nguyên, 210 Trang.pdf  1.93 MB
  096  Giáo Trình Luật Lao Động Cơ Bản (NXB Cần Thơ 2009) - Diệp Thành Nguyên, 184 Trang.pdf  2.61 MB
  097  Giáo Trình Luật Lao Động Cơ Bản (NXB Cần Thơ 2010) - Diệp Thành Nguyên, 210 Trang.pdf  1.93 MB
  098  Giáo Trình Luật Lao Động Việt Nam (NXB Công An 2008) - Chu Thanh Hưởng, 298 Trang.pdf  8.84 MB
  099  Giáo Trình Luật Lao Động Việt Nam (NXB Công An 2009) - Lưu Bình Nhưỡng, 571 Trang.pdf  37.03 MB
  100  Giáo Trình Luật Lao Động Việt Nam (NXB Công An 2015) - Lưu Bình Nhưỡng, 599 Trang.pdf  216.21 MB
  101  Giáo Trình Luật Lao Động Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 1999) - Phạm Công Trứ, 444 Trang.pdf  187.49 MB
  102  Giáo Trình Luật Môi Trường (NXB Công An 2006) - Lê Hồng Hạnh, 500 Trang.pdf  188.33 MB
  103  Giáo Trình Luật Môi Trường (NXB Công An 2008) - Lê Hồng Hạnh, 505 Trang.pdf  17.97 MB
  104  Giáo Trình Luật Môi Trường (NXB Công An 2016) - Lê Hồng Hạnh, 499 Trang.pdf  124.12 MB
  105  Giáo Trình Luật Môi Trường Việt Nam (NXB Giáo Dục 2010) - Nguyễn Văn Phương, 258 Trang.pdf  6.37 MB
  106  Giáo Trình Luật Ngân Hàng Việt Nam (NXB Công An 2006) - Võ Đình Toàn, 190 Trang.pdf  0.92 MB
  107  Giáo Trình Luật Ngân Hàng Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Lê Thị Thu Thủy, 329 Trang.pdf  141.85 MB
  108  Giáo Trình Luật Ngân Hàng Việt Nam (NXB Giáo Dục 2010) - Trần Vũ Hải, 258 Trang.pdf  8.10 MB
  109  Giáo Trình Luật Ngân Sách Nhà Nước (NXB Công An 2008) - Nguyễn Văn Tuyến, 273 Trang.pdf  9.13 MB
  110  Giáo Trình Luật Ngân Sách Nhà Nước (NXB Công An 2010) - Nguyễn Văn Tuyến, 273 Trang.pdf  120.88 MB
  111  Giáo Trình Luật Quốc Tế (NXB Công An 2009) - Lê Mai Anh, 497 Trang.pdf  75.39 MB
  112  Giáo Trình Luật Quốc Tế (NXB Công An 2011) - Nguyễn Thị Thuận, 303 Trang.pdf  113.44 MB
  113  Giáo Trình Luật Quốc Tế (NXB Công An 2014) - Trần Văn Thắng, 274 Trang.pdf  1.09 MB
  114  Giáo Trình Luật Quốc Tế (NXB Hà Nội 1994) - Đoàn Năng, 364 Trang.pdf  45.54 MB
  115  Giáo Trình Luật Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam (NXB Công An 2008) - Phùng Trung Tập, 253 Trang.pdf  7.65 MB
  116  Giáo Trình Luật So Sánh (NXB Công An 2009) - Nguyễn Quốc Hoàn, 537 Trang.pdf  16.29 MB
  117  Giáo Trình Luật Tài Chính 1 (NXB Cần Thơ 2009) - Lê Thị Nguyệt Châu, 111 Trang.pdf  1.73 MB
  118  Giáo Trình Luật Tài Chính Và Luật Ngân Hàng (NXB Công An 2012) - Võ Đình Toàn, 321 Trang.pdf  6.46 MB
  119  Giáo Trình Luật Tài Chính Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Đinh Dũng Sỹ, 384 Trang.pdf  56.70 MB
  120  Giáo Trình Luật Thuế Việt Nam (NXB Công An 2008) - Phạm Thị Giang Thu, 349 Trang.pdf  14.01 MB
  121  Giáo Trình Luật Thương Mại 3 (NXB Cần Thơ 2008) - Dương Kim Thế Nguyên, 81 Trang.pdf  1.07 MB
  122  Giáo Trình Luật Thương Mại Quốc Tế (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Nguyễn Bá Hiến, 664 Trang.pdf  442.15 MB
  123  Giáo Trình Luật Thương Mại Quốc Tế (NXB Công An 2008) - Nông Quốc Bình, 429 Trang.pdf  55.37 MB
  124  Giáo Trình Luật Thương Mại Quốc Tế (NXB Công An 2012) - Surya P. Subedi, 532 Trang.pdf  4.06 MB
  125  Giáo Trình Luật Thương Mại Quốc Tế (NXB Thanh Niên 2017) - Surya P. Subedi, 1137 Trang.pdf  13.78 MB
  126  Giáo Trình Luật Thương Mại Tập 1 (NXB Công An 2011) - Nguyễn Viết Tý, 502 Trang.pdf  25.22 MB
  127  Giáo Trình Luật Thương Mại Tập 1 (NXB Giáo Dục 2008) - Bùi Ngọc Cường, 146 Trang.pdf  6.05 MB
  128  Giáo Trình Luật Thương Mại Tập 2 (NXB Công An 2009) - Nguyễn Viết Tý, 506 Trang.pdf  27.72 MB
  129  Giáo Trình Luật Thương Mại Tập 2 (NXB Giáo Dục 2008) - Bùi Ngọc Cường, 166 Trang.pdf  6.99 MB
  130  Giáo Trình Luật Thương Mại Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Phạm Duy Nghĩa, 322 Trang.pdf  47.12 MB
  131  Giáo Trình Luật Tố Tụng Dân Sự (NXB Công An 2007) - Phan Hữu Thư, 681 Trang.pdf  135.83 MB
  132  Giáo Trình Luật Tố Tụng Dân Sự (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Nguyễn Thị Hồng Nhung, 357 Trang.pdf  37.83 MB
  133  Giáo Trình Luật Tố Tụng Dân Sự Việt Nam (NXB Công An 2009) - Nguyễn Công Bình, 510 Trang.pdf  32.55 MB
  134  Giáo Trình Luật Tố Tụng Dân Sự Việt Nam (NXB Tư Pháp 2006) - Nguyễn Công Bình, 512 Trang.pdf  55.88 MB
  135  Giáo Trình Luật Tố Tụng Hành Chính Việt Nam (NXB Cần Thơ 2009) - Diệp Thành Nguyên, 85 Trang.pdf  1.30 MB
  136  Giáo Trình Luật Tố Tụng Hành Chính Việt Nam (NXB Công An 2007) - Hoàng Văn Sao, 348 Trang.pdf  148.97 MB
  137  Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự (NXB Cần Thơ 2009) - Diệp Thành Nguyên, 85 Trang.pdf  1.30 MB
  138  Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự (NXB Tư Pháp 2005) - Trần Văn Sơn, 399 Trang.pdf  146.59 MB
  139  Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam (NXB Cần Thơ 2006) - Mạc Giáng Châu, 179 Trang.pdf  2.86 MB
  140  Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam (NXB Công An 2008) - Hoàng Thị Minh Sơn, 591 Trang.pdf  77.37 MB
  141  Giáo Trình Lý Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Đại Học Quốc Gia 1998) - Nguyễn Cửu Việt, 471 Trang.pdf  15.52 MB
  142  Giáo Trình Lý Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Nguyễn Cửu Việt, 472 Trang.pdf  286.28 MB
  143  Giáo Trình Lý Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Nguyễn Cửu Việt, 441 Trang.pdf  70.04 MB
  144  Giáo Trình Lý Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Nguyễn Cửu Việt, 439 Trang.pdf  172.75 MB
  145  Giáo Trình Lý Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Hoàng Thị Kim Quế, 620 Trang.pdf  149.03 MB
  146  Giáo Trình Lý Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Hoàng Thị Kim Quế, 619 Trang.pdf  117.20 MB
  147  Giáo Trình Lý Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Hoàng Thị Kim Quế, 625 Trang.pdf  110.62 MB
  148  Giáo Trình Lý Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Hoàng Thị Kim Quế, 672 Trang.pdf  272.23 MB
  149  Giáo Trình Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Công An 2003) - Lê Minh Tâm, 562 Trang.pdf  151.74 MB
  150  Giáo Trình Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Công An 2009) - Lê Minh Tâm, 574 Trang.pdf  14.48 MB
  151  Giáo Trình Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Công An 2015) - Lê Minh Tâm, 505 Trang.pdf  130.32 MB
  152  Giáo Trình Lý Luận Và Pháp Luật Về Quyền Con Người (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Nguyễn Đăng Dung, 546 Trang.pdf  9.02 MB
  153  Giáo Trình Lý Luận Về Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Chính Trị 2010) - Nguyễn Minh Đoan, 509 Trang.pdf  18.38 MB
  154  Giáo Trình Lý Luận Về Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Chính Trị 2010) - Nguyễn Minh Đoan, 514 Trang.pdf  27.07 MB
  155  Giáo Trình Lý Luận Về Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Giáo Dục 2008) - Nguyễn Văn Động, 355 Trang.pdf  31.33 MB
  156  Giáo Trình Môn Học Pháp Luật (NXB Lao Động Xã Hội 2005) - Nhiều Tác Giả, 184 Trang.pdf  7.54 MB
  157  Giáo Trình Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Cương (NXB Đại Học Quốc Gia 2000) - Nguyễn Cửu Việt, 350 Trang.pdf  13.03 MB
  158  Giáo Trình Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Cương (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Nguyễn Cửu Việt, 366 Trang.pdf  62.88 MB
  159  Giáo Trình Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Cương (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Nguyễn Cửu Việt, 366 Trang.pdf  177.38 MB
  160  Giáo Trình Pháp Lệnh Thú Y (NXB Nông Nghiệp 1999) - Lê Thị Ngọc Đẹp, 77 Trang.pdf  1.22 MB
  161  Giáo Trình Pháp Luật (NXB Giáo Dục 2010) - Nguyễn Huy Bằng, 128 Trang.pdf  3.85 MB
  162  Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương (NXB Đại Học Sư Phạm 2015) - Mai Hồng Quỳ, 327 Trang.pdf  112.22 MB
  163  Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương (NXB Giáo Dục 2009) - Nguyễn Thị Thanh Thủy, 282 Trang.pdf  161.87 MB
  164  Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương (NXB Giáo Dục 2012) - Nguyễn Thị Thanh Thủy, 285 Trang.pdf  10.31 MB
  165  Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2010) - Đỗ Văn Giai, 241 Trang.pdf  46.82 MB
  166  Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương (NXB Thống Kê 2009) - Nguyễn Anh Tuấn, 262 Trang.pdf  16.70 MB
  167  Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương (NXB Tuy Hòa 2010) - Bùi Thị Ngọc Dung, 78 Trang.pdf  0.85 MB
  168  Giáo Trình Pháp Luật Kinh Tế (NXB Giáo Dục 2013) - Nguyễn Thị Thanh Thủy, 309 Trang.pdf  10.79 MB
  169  Giáo Trình Pháp Luật Kinh Tế (NXB Thống Kê 2006) - Ngô Văn Tăng Phước, 416 Trang.pdf  14.77 MB
  170  Giáo Trình Pháp Luật Kinh Tế (NXB Thống Kê 2009) - Ngô Văn Tăng Phước, 415 Trang.pdf  150.27 MB
  171  Giáo Trình Pháp Luật Sở Hữu Trí Tuệ (NXB Đại Học Quốc Gia 2012) - Hồ Thúy Ngọc, 174 Trang.pdf  38.08 MB
  172  Giáo Trình Pháp Luật Trong Hoạt Động Kinh Tế Đối Ngoại (NXB Giáo Dục 2005) - Nguyễn Thị Mơ, 226 Trang.pdf  5.96 MB
  173  Giáo Trình Pháp Luật Về Xây Dựng (NXB Xây Dựng 2007) - Bùi Mạnh Hùng, 178 Trang.pdf  7.29 MB
  174  Giáo Trình Pháp Luật Về Xây Dựng (NXB Xây Dựng 2010) - Bùi Mạnh Hùng, 177 Trang.pdf  12.53 MB
  175  Giáo Trình Tội Phạm Học (NXB Công An 2008) - Lý Văn Quyền, 330 Trang.pdf  10.63 MB
  176  Giáo Trình Tội Phạm Học (NXB Công An 2009) - Lý Văn Quyền, 328 Trang.pdf  54.47 MB
  177  Giáo Trình Tội Phạm Học (NXB Đại Học Quốc Gia 1999) - Đỗ Ngọc Quang, 260 Trang.pdf  115.94 MB
  178  Giáo Trình Tội Phạm Học (NXB Giáo Dục 2010) - Dương Tuyết Miên, 227 Trang.pdf  93.40 MB
  179  Giáo Trình Tư Pháp Quốc Tế (NXB Công An 2009) - Bùi Xuân Nhự, 385 Trang.pdf  25.09 MB
  180  Giáo Trình Tư Pháp Quốc Tế (NXB Công An 2012) - Bùi Xuân Nhự, 397 Trang.pdf  84.41 MB
  181  Giáo Trình Tư Pháp Quốc Tế (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Nguyễn Bá Diến, 412 Trang.pdf  67.60 MB
  182  Giáo Trình Tư Pháp Quốc Tế (NXB Tư Pháp 2004) - Bùi Xuân Nhự, 358 Trang.pdf  13.76 MB
  183  Giáo Trình Tư Pháp Quốc Tế (NXB Tư Pháp 2019) - Trần Minh Ngọc, 584 Trang.pdf  176.80 MB
  184  Giáo Trình Xã Hội Học Đại Cương (NXB Hồng Đức 2016) - Phạm Đức Trọng, 240 Trang.pdf  59.37 MB
  185  Giáo Trình Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật (NXB Công An 2009) - Nguyễn Thế Quyền, 307 Trang.pdf  15.03 MB
  186  Giới Thiệu Các Văn Kiện Quốc Tế Về Quyền Con Người (NXB Lao Động Xã Hội 2011) - Nhiều Tác Giả, 1429 Trang.pdf  10.92 MB
  187  Giới Thiệu Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự Và Chính Trị (NXB Hồng Đức 2012) - Lã Khánh Tùng, 673 Trang.pdf  7.32 MB
  188  Giới Thiệu Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Kinh Tế, Xã Hội Và Văn Hóa (NXB Hồng Đức 2012) - Nghiêm Kim Hoa, 396 Trang.pdf  3.09 MB
  189  Hạn Chế Sự Tùy Tiện Của Cơ Quan Nhà Nước (NXB Tư Pháp 2010) - Nguyễn Đăng Dung, 290 Trang.pdf  27.97 MB
  190  Hình Thức Của Các Nhà Nước Đương Đại (NXB Thế Giới 2004) - Nguyễn Đăng Dung, 499 Trang.pdf  43.66 MB
  191  Hội & Tự Do Hiệp Hội (NXB Hồng Đức 2015) - Lã Khánh Tùng, 126 Trang.pdf  0.38 MB
  192  Hướng Dẫn Học Môn Luật Hôn Nhân Và Gia Đình (NXB Đại Học Quốc Gia 2014) - Lê Thị Mận, 240 Trang.pdf  192.10 MB
  193  Luật Hành Chính Việt Nam (NXB Tổng Hợp 1996) - Phạm Hồng Thái, 428 Trang.pdf  97.46 MB
  194  Luật Hiến Pháp Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Nguyễn Đăng Dung, 335 Trang.pdf  3.24 MB
  195  Luật Hình Sự Việt Nam Phần Các Tội Phạm (NXB Cần Thơ 2008) - Phạm Văn Beo, 462 Trang.pdf  7.62 MB
  196  Luật Hình Sự Việt Nam Phần Chung (NXB Cần Thơ 2008) - Phạm Văn Beo, 311 Trang.pdf  5.55 MB
  197  Luật Hôn Nhân & Gia Đình Việt Nam Tập 1-Gia Đình (NXB Cần Thơ 2009) - Nguyễn Ngọc Điện, 116 Trang.pdf  1.32 MB
  198  Luật Hôn Nhân & Gia Đình Việt Nam Tập 2-Các Quan Hệ Tài Sản Giữa Vợ Chồng (NXB Cần Thơ 2009) - Nguyễn Ngọc Điện, 93 Trang.pdf  1.22 MB
  199  Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Lao Động Xã Hội 2009) - Nguyễn Văn Thảo, 285 Trang.pdf  6.61 MB
  200  Pháp Luật Đại Cương (NXB Chính Trị 2007) - Lê Minh Toàn, 679 Trang.pdf  20.41 MB
  201  Pháp Luật Đại Cương (NXB Chính Trị 2008) - Lê Minh Toàn, 390 Trang.pdf  122.64 MB
  202  Pháp Luật Đại Cương (NXB Chính Trị 2009) - Lê Minh Toàn, 414 Trang.pdf  9.63 MB
  203  Pháp Luật Đại Cương (NXB Chính Trị 2010) - Lê Minh Toàn, 415 Trang.pdf  12.46 MB
  204  Pháp Luật Đại Cương (NXB Chính Trị 2013) - Lê Minh Toàn, 443 Trang.pdf  9.08 MB
  205  Pháp Luật Đại Cương (NXB Đại Học Công Nghiệp 2011) - Vũ Thế Hoài, 254 Trang.pdf  123.38 MB
  206  Pháp Luật Đại Cương (NXB Đại Học Quốc Gia 2014) - Đoàn Công Thức, 110 Trang.pdf  84.50 MB
  207  Pháp Luật Đại Cương (NXB Giao Thông Vận Tải 2007) - Vũ Đình Quyền, 261 Trang.pdf  9.95 MB
  208  Pháp Luật Đại Cương (NXB Phương Đông 2013) - Nguyễn Hữu Bình, 158 Trang.pdf  5.15 MB
  209  Pháp Luật Đại Cương (NXB Tổng Hợp 2003) - Đinh Văn Mậu, 441 Trang.pdf  70.56 MB
  210  Pháp Luật Về Tự Do Tín Ngưỡng, Tôn Giáo (NXB Hồng Đức 2020) - Nguyễn Thị Quế Anh, 430 Trang.pdf  4.74 MB
  211  Quốc Hội Việt Nam Trong Nhà Nước Pháp Quyền (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Nguyễn Đăng Dung, 536 Trang.pdf  133.20 MB
  212  Quyền Con Người-Tập Hợp Những Bình Luận, Khuyến Nghị Chung (NXB Công An 2010) - Nguyễn Đăng Dung, 897 Trang.pdf  466.57 MB
  213  Quyền Con Người-Tập Hợp Những Tài Liệu Chuyên Đề Của Liên Hợp Quốc (NXB Công An 2012) - Nguyễn Đăng Dung, 833 Trang.pdf  437.96 MB
  214  Quyền Sở Hữu Trí Tuệ (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Lê Nết, 325 Trang.pdf  2.85 MB
  215  Tài Liệu Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Giải Quyết Vụ Án Lao Động (NXB Văn Hóa Thông Tin 2014) - Nhiều Tác Giả, 255 Trang.doc  1.09 MB
  216  Thư Mục Chuyên Đề Luật Hình Sự (NXB Hà Nội 2015) - Nhiều Tác Giả, 264 Trang.pdf  3.21 MB
  217  Tư Pháp Quốc Tế (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Lê Thị Nam Giang, 483 Trang.pdf  116.28 MB
  218  Tư Pháp Quốc Tế (NXB Đại Học Quốc Gia 2014) - Lê Thị Nam Giang, 468 Trang.pdf  114.51 MB
  219  Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Nhà Nước Pháp Quyền (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Nguyễn Đăng Dung, 263 Trang.pdf  178.78 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1J_zN_6zgKV2vg5Yj4dMDUYXFwRlfGoEj
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 23, 2021
  CCTT likes this.

Share This Page