Bộ Ebook Giáo Trình - Trường Đại Học Luật (Toàn Quốc)

Discussion in 'Tủ Sách Đại Học' started by quanh.bv, Jul 2, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Giáo Trình
  Ebook Trường Đại Học Luật (Toàn Quốc)
  219 Quyển | 12 GB
  ---------------​
  Code:
  001  Cẩm Nang Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học Năm 2009 (NXB Hà Nội 2009) - Trần Ngọc Định, 57 Trang.pdf  2.97 MB
  002  Bảo Vệ Các Nhóm Dễ Bị Tổn Thương Trong Tố Tụng Hình Sự (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Đỗ Hồng Thơm, 540 Trang.pdf  3.21 MB
  003  Bầu Cử Trong Nhà Nước Pháp Quyền (NXB Hồng Đức 2017) - Vũ Văn Nhiêm, 390 Trang.pdf  50.57 MB
  004  Các Nghiên Cứu Chuyên Khảo Về Phần Chung Luật Hình Sự Tập 3 (NXB Công An 2000) - Lê Cảm, 174 Trang.pdf  24.05 MB
  005  Các Nghiên Cứu Chuyên Khảo Về Phần Chung Luật Hình Sự Tập 4 (NXB Công An 2002) - Lê Cảm, 252 Trang.pdf  87.23 MB
  006  Chương Trình Bồi Dưỡng Định Kỳ Thẩm Phán Sơ Cấp Tập 1 (NXB Hà Nội 2013) - Nhiều Tác Giả, 164 Trang.docx  0.35 MB
  007  Chương Trình Bồi Dưỡng Định Kỳ Thẩm Phán Sơ Cấp Tập 2 (NXB Hà Nội 2013) - Nhiều Tác Giả, 255 Trang.doc  2.16 MB
  008  Chương Trình Đào Tạo Thẩm Phán Chuyên Biệt Hội Nhập Quốc Tế Tập 1 (NXB Hà Nội 2014) - Nhiều Tác Giả, 288 Trang.docx  0.54 MB
  009  Chương Trình Đào Tạo Thẩm Phán Chuyên Biệt Hội Nhập Quốc Tế Tập 2 (NXB Hà Nội 2014) - Nhiều Tác Giả, 243 Trang.docx  0.35 MB
  010  Chương Trình Đào Tạo Thẩm Phán-Phần Chung (NXB Văn Hóa Thông Tin 2014) - Nguyễn Văn Thuân, 214 Trang.doc  1.06 MB
  011  Chương Trình Đào Tạo Thẩm Phán-Phần Kỹ Năng Giải Quyết Vụ Án Hành Chính (NXB Văn Hóa Thông Tin 2014) - Đàm Văn Đạo, 303 Trang.doc  1.52 MB
  012  Chương Trình Đào Tạo Thẩm Phán-Phần Kỹ Năng Giải Quyết Vụ Án Hình Sự (NXB Văn Hóa Thông Tin 2014) - Trần Văn Độ, 476 Trang.doc  3.08 MB
  013  Chương Trình Đào Tạo Thẩm Phán-Phần Kỹ Năng Giải Quyết Vụ Án Kinh Doanh Thương Mại, Lao Động (NXB Văn Hóa Thông Tin 2014) - Nguyễn Vãn Du, 222 Trang.docx  0.39 MB
  014  Chương Trình Đào Tạo Thẩm Phán-Phần Kỹ Năng Giải Quyết Vụ Việc Dân Sự (NXB Văn Hóa Thông Tin 2014) - Tống Anh Hào, 546 Trang.doc  8.71 MB
  015  Chuyên Khảo Luật Kinh Tế (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Phạm Duy Nghĩa, 940 Trang.pdf  366.78 MB
  016  Đào Tạo Luật Thông Qua Mô Hình Phiên Tòa Giả Định (NXB Đại Học Quốc Gia 2014) - Trần Việt Dũng, 196 Trang.pdf  157.16 MB
  017  Giáo Trình Điều Tra Hình Sự (NXB Đại Học Quốc Gia 1999) - Nguyễn Thủ Thanh, 305 Trang.pdf  117.69 MB
  018  Giáo Trình Hiến Pháp Và Luật Tổ Chức Bộ Máy Nhà Nước (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2011) - Đinh Văn Mậu, 162 Trang.pdf  40.41 MB
  019  Giáo Trình Kỹ Năng Công Chứng (NXB Tư Pháp 2010) - Lê Thu Hà, 475 Trang.pdf  35.34 MB
  020  Giáo Trình Kỹ Năng Giải Quyết Các Vụ Án Hành Chính (NXB Công An 2012) - Nguyễn Thị Thu Hương, 314 Trang.pdf  18.47 MB
  021  Giáo Trình Kỹ Năng Giải Quyết Vụ Án Hình Sự (NXB Tư Pháp 2012) - Nguyễn Văn Huyên, 745 Trang.pdf  152.85 MB
  022  Giáo Trình Kỹ Năng Giải Quyết Vụ Việc Dân Sự (NXB Tư Pháp 2011) - Phan Hữu Thư, 767 Trang.pdf  20.82 MB
  023  Giáo Trình Kỹ Năng Thi Hành Án Dân Sự-Phần Chung (NXB Tư Pháp 2012) - Lê Thu Hà, 339 Trang.pdf  21.77 MB
  024  Giáo Trình Kỹ Năng Thi Hành Án Dân Sự-Phần Nghiệp Vụ (NXB Tư Pháp 2012) - Lê Thu Hà, 744 Trang.pdf  50.03 MB
  025  Giáo Trình Kỹ Năng Tư Vấn Pháp Luật (NXB Công An 2012) - Phan Chí Hiếu, 586 Trang.pdf  53.34 MB
  026  Giáo Trình Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Nguyễn Đăng Dung, 447 Trang.pdf  284.07 MB
  027  Giáo Trình Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản Pháp Luật (NXB Tư Pháp 2011) - Đoàn Thị Tố Uyên, 287 Trang.pdf  122.73 MB
  028  Giáo Trình Kỹ Thuật Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật - Nhiều Tác Giả, 57 Trang.pdf  0.67 MB
  029  Giáo Trình Lịch Sử Các Học Thuyết Chính Trị (NXB Đại Học Quốc Gia 2009) - Nguyễn Đăng Dung, 631 Trang.pdf  65.18 MB
  030  Giáo Trình Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới (NXB Công An 2009) - Vũ Thị Nga, 436 Trang.pdf  57.58 MB
  031  Giáo Trình Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới (NXB Công An 2012) - Phạm Điềm, 436 Trang.pdf  99.37 MB
  032  Giáo Trình Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới (NXB Đại Học Quốc Gia 1997) - Nguyễn Ngọc Đào, 436 Trang.pdf  195.16 MB
  033  Giáo Trình Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt Nam (NXB Công An 2004) - Nhiều Tác Giả, 574 Trang.pdf  62.15 MB
  034  Giáo Trình Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt Nam (NXB Công An 2009) - Lê Minh Tâm, 580 Trang.pdf  37.19 MB
  035  Giáo Trình Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt Nam (NXB Công An 2012) - Lê Minh Tâm, 537 Trang.pdf  154.50 MB
  036  Giáo Trình Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Vũ Thị Phụng, 376 Trang.pdf  218.21 MB
  037  Giáo Trình Luật An Sinh Xã Hội (NXB Công An 2008) - Nguyễn Thị Kim Phụng, 406 Trang.pdf  158.10 MB
  038  Giáo Trình Luật Bảo Vệ Thực Vật (NXB Cần Thơ 2009) - Trần Văn Hai, 81 Trang.pdf  1.61 MB
  039  Giáo Trình Luật Cạnh Tranh (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Lê Danh Vĩnh, 232 Trang.pdf  2.63 MB
  040  Giáo Trình Luật Cạnh Tranh (NXB Giáo Dục 2009) - Tăng Văn Nghĩa, 210 Trang.pdf  16.43 MB
  041  Giáo Trình Luật Chứng Khoán (NXB Giáo Dục 2011) - Nguyễn Văn Tuyến, 178 Trang.pdf  13.13 MB
  042  Giáo Trình Luật Dân Sự (NXB Công An 2007) - Phan Hữu Thư, 815 Trang.pdf  54.32 MB
  043  Giáo Trình Luật Dân Sự Việt Nam Quyển 1 (NXB Giáo Dục 2011) - Đinh Văn Thanh, 341 Trang.pdf  123.95 MB
  044  Giáo Trình Luật Dân Sự Việt Nam Quyển 2 (NXB Giáo Dục 2012) - Đinh Văn Thanh, 345 Trang.pdf  106.37 MB
  045  Giáo Trình Luật Dân Sự Việt Nam Tập 1 (NXB Cần Thơ 2007) - Nguyễn Ngọc Điện, 170 Trang.pdf  1.87 MB
  046  Giáo Trình Luật Dân Sự Việt Nam Tập 1 (NXB Cần Thơ 2015) - Nguyễn Ngọc Điện, 153 Trang.pdf  3.06 MB
  047  Giáo Trình Luật Dân Sự Việt Nam Tập 1 (NXB Công An 2009) - Đinh Văn Thanh, 358 Trang.pdf  24.51 MB
  048  Giáo Trình Luật Dân Sự Việt Nam Tập 1 (NXB Giáo Dục 2011) - Lê Đình Nghị, 293 Trang.pdf  118.41 MB
  049  Giáo Trình Luật Dân Sự Việt Nam Tập 2 (NXB Công An 2009) - Đinh Văn Thanh, 428 Trang.pdf  27.58 MB
  050  Giáo Trình Luật Dân Sự Việt Nam-Phần Chung (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Bùi Thị Thanh Hằng, 245 Trang.pdf  143.49 MB
  051  Giáo Trình Luật Đất Đai (NXB Công An 2005) - Trần Quang Huy, 237 Trang.pdf  1.20 MB
  052  Giáo Trình Luật Đất Đai (NXB Công An 2008) - Trần Quang Huy, 497 Trang.pdf  17.94 MB
  053  Giáo Trình Luật Đất Đai (NXB Công An 2011) - Trần Quang Huy, 497 Trang.pdf  10.23 MB
  054  Giáo Trình Luật Đất Đai (NXB Công An 2014) - Trần Quang Huy, 495 Trang.pdf  84.12 MB
  055  Giáo Trình Luật Đất Đai (NXB Công An 2016) - Trần Quang Huy, 439 Trang.pdf  111.93 MB
  056  Giáo Trình Luật Đất Đai (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Trần Thị Cúc, 197 Trang.pdf  27.03 MB
  057  Giáo Trình Luật Đất Đai (NXB Hồng Đức 2015) - Lưu Quốc Thái, 404 Trang.pdf  31.11 MB
  058  Giáo Trình Luật Đầu Tư (NXB Giáo Dục 2009) - Đoàn Trung Kiên, 196 Trang.pdf  107.21 MB
  059  Giáo Trình Luật Đầu Tư Quốc Tế (NXB Thanh Niên 2017) - Claudio Dordi, 775 Trang.pdf  12.05 MB
  060  Giáo Trình Luật Doanh Nghiệp - Lưu Thị Bích, 109 Trang.pdf  0.51 MB
  061  Giáo Trình Luật Hành Chính Đô Thị, Nông Thôn (NXB Cần Thơ 2009) - Phan Trung Hiền, 132 Trang.pdf  1.73 MB
  062  Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam (NXB Chính Trị 2008) - Nguyễn Cửu Việt, 514 Trang.pdf  18.92 MB
  063  Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam (NXB Công An 2008) - Trần Minh Hương, 589 Trang.pdf  20.54 MB
  064  Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam (NXB Công An 2017) - Trần Minh Hương, 606 Trang.pdf  146.78 MB
  065  Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Nguyễn Cửu Việt, 735 Trang.pdf  241.63 MB
  066  Giáo Trình Luật Hiến Pháp Của Các Nước Tư Bản (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Nguyễn Đăng Dung, 432 Trang.pdf  347.30 MB
  067  Giáo Trình Luật Hiến Pháp Nước Ngoài (NXB Công An 2016) - Thái Vĩnh Thắng, 221 Trang.pdf  1.54 MB
  068  Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam (NXB Công An 2010) - Thái Vĩnh Thắng, 562 Trang.pdf  34.55 MB
  069  Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam (NXB Công An 2017) - Thái Vĩnh Thắng, 579 Trang.pdf  157.33 MB
  070  Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Nguyễn Đăng Dung, 633 Trang.pdf  303.25 MB
  071  Giáo Trình Luật Hình Sự Quốc Tế (NXB Chính Trị 2012) - Nguyễn Ngọc Chí, 455 Trang.pdf  156.59 MB
  072  Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam (NXB Công An 2012) - Nguyễn Ngọc Anh, 411 Trang.pdf  97.54 MB
  073  Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Lê Cảm, 549 Trang.pdf  18.37 MB
  074  Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam (NXB Tư Pháp 2011) - Nguyễn Văn Huyên, 782 Trang.pdf  50.62 MB
  075  Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam Tập 1 (NXB Công An 2010) - Nguyễn Ngọc Hòa, 478 Trang.pdf  28.58 MB
  076  Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam Tập 2 (NXB Công An 2010) - Nguyễn Ngọc Hòa, 525 Trang.pdf  28.14 MB
  077  Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam-Phần Các Tội Phạm (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Lê Cảm, 823 Trang.pdf  261.93 MB
  078  Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam-Phần Chung (NXB Đại Học Quốc Gia 1993) - Đỗ Ngọc Quang, 301 Trang.pdf  115.16 MB
  079  Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam-Phần Chung (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Lê Cảm, 548 Trang.pdf  103.10 MB
  080  Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam-Phần Chung (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Lê Cảm, 442 Trang.pdf  80.31 MB
  081  Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam-Phần Chung (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Lê Cảm, 548 Trang.pdf  430.62 MB
  082  Giáo Trình Luật Hôn Nhân Gia Đình Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 1998) - Hà Thị Mai Hiên, 265 Trang.pdf  104.19 MB
  083  Giáo Trình Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Tập 1 (NXB Cần Thơ 2007) - Nguyễn Ngọc Điện, 117 Trang.pdf  1.33 MB
  084  Giáo Trình Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Tập 2 (NXB Cần Thơ 2007) - Nguyễn Ngọc Thiện, 94 Trang.pdf  1.39 MB
  085  Giáo Trình Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Việt Nam (NXB Công An 2009) - Nguyễn Văn Cừ, 387 Trang.pdf  23.45 MB
  086  Giáo Trình Luật Kinh Doanh (NXB Đà Lạt 2001) - Nguyễn Văn Thu, 142 Trang.pdf  1.23 MB
  087  Giáo Trình Luật Kinh Doanh (NXB Đà Lạt 2001) - Nhiều Tác Giả, 205 Trang.pdf  0.91 MB
  088  Giáo Trình Luật Kinh Tế (NXB Thống Kê 2007) - Nguyễn Minh Tuấn, 323 Trang.pdf  80.40 MB
  089  Giáo Trình Luật Kinh Tế (NXB Thống Kê 2008) - Nguyễn Đăng Liêm, 209 Trang.pdf  3.91 MB
  090  Giáo Trình Luật Kinh Tế Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Nguyễn Như Phát, 389 Trang.pdf  37.96 MB
  091  Giáo Trình Luật La Mã (NXB Chính Trị 2009) - Nguyễn Ngọc Điện, 129 Trang.pdf  6.96 MB
  092  Giáo Trình Luật La Mã (NXB Chính Trị Quốc Gia 2009) - Nguyễn Ngọc Điện, 125 Trang.pdf  4.27 MB
  093  Giáo Trình Luật La Mã (NXB Công An 2003) - Nguyễn Minh Tuấn 196 Trang.pdf  16.57 MB
  094  Giáo Trình Luật Lao Động (NXB Hồng Đức 2014) - Trần Hoàng Hải, 505 Trang.pdf  41.09 MB
  095  Giáo Trình Luật Lao Động Cơ Bản (NXB Cần Thơ 2007) - Diệp Thành Nguyên, 210 Trang.pdf  1.93 MB
  096  Giáo Trình Luật Lao Động Cơ Bản (NXB Cần Thơ 2009) - Diệp Thành Nguyên, 184 Trang.pdf  2.61 MB
  097  Giáo Trình Luật Lao Động Cơ Bản (NXB Cần Thơ 2010) - Diệp Thành Nguyên, 210 Trang.pdf  1.93 MB
  098  Giáo Trình Luật Lao Động Việt Nam (NXB Công An 2008) - Chu Thanh Hưởng, 298 Trang.pdf  8.84 MB
  099  Giáo Trình Luật Lao Động Việt Nam (NXB Công An 2009) - Lưu Bình Nhưỡng, 571 Trang.pdf  37.03 MB
  100  Giáo Trình Luật Lao Động Việt Nam (NXB Công An 2015) - Lưu Bình Nhưỡng, 599 Trang.pdf  216.21 MB
  101  Giáo Trình Luật Lao Động Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 1999) - Phạm Công Trứ, 444 Trang.pdf  187.49 MB
  102  Giáo Trình Luật Môi Trường (NXB Công An 2006) - Lê Hồng Hạnh, 500 Trang.pdf  188.33 MB
  103  Giáo Trình Luật Môi Trường (NXB Công An 2008) - Lê Hồng Hạnh, 505 Trang.pdf  17.97 MB
  104  Giáo Trình Luật Môi Trường (NXB Công An 2016) - Lê Hồng Hạnh, 499 Trang.pdf  124.12 MB
  105  Giáo Trình Luật Môi Trường Việt Nam (NXB Giáo Dục 2010) - Nguyễn Văn Phương, 258 Trang.pdf  6.37 MB
  106  Giáo Trình Luật Ngân Hàng Việt Nam (NXB Công An 2006) - Võ Đình Toàn, 190 Trang.pdf  0.92 MB
  107  Giáo Trình Luật Ngân Hàng Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Lê Thị Thu Thủy, 329 Trang.pdf  141.85 MB
  108  Giáo Trình Luật Ngân Hàng Việt Nam (NXB Giáo Dục 2010) - Trần Vũ Hải, 258 Trang.pdf  8.10 MB
  109  Giáo Trình Luật Ngân Sách Nhà Nước (NXB Công An 2008) - Nguyễn Văn Tuyến, 273 Trang.pdf  9.13 MB
  110  Giáo Trình Luật Ngân Sách Nhà Nước (NXB Công An 2010) - Nguyễn Văn Tuyến, 273 Trang.pdf  120.88 MB
  111  Giáo Trình Luật Quốc Tế (NXB Công An 2009) - Lê Mai Anh, 497 Trang.pdf  75.39 MB
  112  Giáo Trình Luật Quốc Tế (NXB Công An 2011) - Nguyễn Thị Thuận, 303 Trang.pdf  113.44 MB
  113  Giáo Trình Luật Quốc Tế (NXB Công An 2014) - Trần Văn Thắng, 274 Trang.pdf  1.09 MB
  114  Giáo Trình Luật Quốc Tế (NXB Hà Nội 1994) - Đoàn Năng, 364 Trang.pdf  45.54 MB
  115  Giáo Trình Luật Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam (NXB Công An 2008) - Phùng Trung Tập, 253 Trang.pdf  7.65 MB
  116  Giáo Trình Luật So Sánh (NXB Công An 2009) - Nguyễn Quốc Hoàn, 537 Trang.pdf  16.29 MB
  117  Giáo Trình Luật Tài Chính 1 (NXB Cần Thơ 2009) - Lê Thị Nguyệt Châu, 111 Trang.pdf  1.73 MB
  118  Giáo Trình Luật Tài Chính Và Luật Ngân Hàng (NXB Công An 2012) - Võ Đình Toàn, 321 Trang.pdf  6.46 MB
  119  Giáo Trình Luật Tài Chính Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Đinh Dũng Sỹ, 384 Trang.pdf  56.70 MB
  120  Giáo Trình Luật Thuế Việt Nam (NXB Công An 2008) - Phạm Thị Giang Thu, 349 Trang.pdf  14.01 MB
  121  Giáo Trình Luật Thương Mại 3 (NXB Cần Thơ 2008) - Dương Kim Thế Nguyên, 81 Trang.pdf  1.07 MB
  122  Giáo Trình Luật Thương Mại Quốc Tế (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Nguyễn Bá Hiến, 664 Trang.pdf  442.15 MB
  123  Giáo Trình Luật Thương Mại Quốc Tế (NXB Công An 2008) - Nông Quốc Bình, 429 Trang.pdf  55.37 MB
  124  Giáo Trình Luật Thương Mại Quốc Tế (NXB Công An 2012) - Surya P. Subedi, 532 Trang.pdf  4.06 MB
  125  Giáo Trình Luật Thương Mại Quốc Tế (NXB Thanh Niên 2017) - Surya P. Subedi, 1137 Trang.pdf  13.78 MB
  126  Giáo Trình Luật Thương Mại Tập 1 (NXB Công An 2011) - Nguyễn Viết Tý, 502 Trang.pdf  25.22 MB
  127  Giáo Trình Luật Thương Mại Tập 1 (NXB Giáo Dục 2008) - Bùi Ngọc Cường, 146 Trang.pdf  6.05 MB
  128  Giáo Trình Luật Thương Mại Tập 2 (NXB Công An 2009) - Nguyễn Viết Tý, 506 Trang.pdf  27.72 MB
  129  Giáo Trình Luật Thương Mại Tập 2 (NXB Giáo Dục 2008) - Bùi Ngọc Cường, 166 Trang.pdf  6.99 MB
  130  Giáo Trình Luật Thương Mại Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Phạm Duy Nghĩa, 322 Trang.pdf  47.12 MB
  131  Giáo Trình Luật Tố Tụng Dân Sự (NXB Công An 2007) - Phan Hữu Thư, 681 Trang.pdf  135.83 MB
  132  Giáo Trình Luật Tố Tụng Dân Sự (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Nguyễn Thị Hồng Nhung, 357 Trang.pdf  37.83 MB
  133  Giáo Trình Luật Tố Tụng Dân Sự Việt Nam (NXB Công An 2009) - Nguyễn Công Bình, 510 Trang.pdf  32.55 MB
  134  Giáo Trình Luật Tố Tụng Dân Sự Việt Nam (NXB Tư Pháp 2006) - Nguyễn Công Bình, 512 Trang.pdf  55.88 MB
  135  Giáo Trình Luật Tố Tụng Hành Chính Việt Nam (NXB Cần Thơ 2009) - Diệp Thành Nguyên, 85 Trang.pdf  1.30 MB
  136  Giáo Trình Luật Tố Tụng Hành Chính Việt Nam (NXB Công An 2007) - Hoàng Văn Sao, 348 Trang.pdf  148.97 MB
  137  Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự (NXB Cần Thơ 2009) - Diệp Thành Nguyên, 85 Trang.pdf  1.30 MB
  138  Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự (NXB Tư Pháp 2005) - Trần Văn Sơn, 399 Trang.pdf  146.59 MB
  139  Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam (NXB Cần Thơ 2006) - Mạc Giáng Châu, 179 Trang.pdf  2.86 MB
  140  Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam (NXB Công An 2008) - Hoàng Thị Minh Sơn, 591 Trang.pdf  77.37 MB
  141  Giáo Trình Lý Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Đại Học Quốc Gia 1998) - Nguyễn Cửu Việt, 471 Trang.pdf  15.52 MB
  142  Giáo Trình Lý Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Nguyễn Cửu Việt, 472 Trang.pdf  286.28 MB
  143  Giáo Trình Lý Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Nguyễn Cửu Việt, 441 Trang.pdf  70.04 MB
  144  Giáo Trình Lý Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Nguyễn Cửu Việt, 439 Trang.pdf  172.75 MB
  145  Giáo Trình Lý Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Hoàng Thị Kim Quế, 620 Trang.pdf  149.03 MB
  146  Giáo Trình Lý Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Hoàng Thị Kim Quế, 619 Trang.pdf  117.20 MB
  147  Giáo Trình Lý Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Hoàng Thị Kim Quế, 625 Trang.pdf  110.62 MB
  148  Giáo Trình Lý Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Hoàng Thị Kim Quế, 672 Trang.pdf  272.23 MB
  149  Giáo Trình Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Công An 2003) - Lê Minh Tâm, 562 Trang.pdf  151.74 MB
  150  Giáo Trình Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Công An 2009) - Lê Minh Tâm, 574 Trang.pdf  14.48 MB
  151  Giáo Trình Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Công An 2015) - Lê Minh Tâm, 505 Trang.pdf  130.32 MB
  152  Giáo Trình Lý Luận Và Pháp Luật Về Quyền Con Người (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Nguyễn Đăng Dung, 546 Trang.pdf  9.02 MB
  153  Giáo Trình Lý Luận Về Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Chính Trị 2010) - Nguyễn Minh Đoan, 509 Trang.pdf  18.38 MB
  154  Giáo Trình Lý Luận Về Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Chính Trị 2010) - Nguyễn Minh Đoan, 514 Trang.pdf  27.07 MB
  155  Giáo Trình Lý Luận Về Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Giáo Dục 2008) - Nguyễn Văn Động, 355 Trang.pdf  31.33 MB
  156  Giáo Trình Môn Học Pháp Luật (NXB Lao Động Xã Hội 2005) - Nhiều Tác Giả, 184 Trang.pdf  7.54 MB
  157  Giáo Trình Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Cương (NXB Đại Học Quốc Gia 2000) - Nguyễn Cửu Việt, 350 Trang.pdf  13.03 MB
  158  Giáo Trình Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Cương (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Nguyễn Cửu Việt, 366 Trang.pdf  62.88 MB
  159  Giáo Trình Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Cương (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Nguyễn Cửu Việt, 366 Trang.pdf  177.38 MB
  160  Giáo Trình Pháp Lệnh Thú Y (NXB Nông Nghiệp 1999) - Lê Thị Ngọc Đẹp, 77 Trang.pdf  1.22 MB
  161  Giáo Trình Pháp Luật (NXB Giáo Dục 2010) - Nguyễn Huy Bằng, 128 Trang.pdf  3.85 MB
  162  Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương (NXB Đại Học Sư Phạm 2015) - Mai Hồng Quỳ, 327 Trang.pdf  112.22 MB
  163  Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương (NXB Giáo Dục 2009) - Nguyễn Thị Thanh Thủy, 282 Trang.pdf  161.87 MB
  164  Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương (NXB Giáo Dục 2012) - Nguyễn Thị Thanh Thủy, 285 Trang.pdf  10.31 MB
  165  Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2010) - Đỗ Văn Giai, 241 Trang.pdf  46.82 MB
  166  Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương (NXB Thống Kê 2009) - Nguyễn Anh Tuấn, 262 Trang.pdf  16.70 MB
  167  Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương (NXB Tuy Hòa 2010) - Bùi Thị Ngọc Dung, 78 Trang.pdf  0.85 MB
  168  Giáo Trình Pháp Luật Kinh Tế (NXB Giáo Dục 2013) - Nguyễn Thị Thanh Thủy, 309 Trang.pdf  10.79 MB
  169  Giáo Trình Pháp Luật Kinh Tế (NXB Thống Kê 2006) - Ngô Văn Tăng Phước, 416 Trang.pdf  14.77 MB
  170  Giáo Trình Pháp Luật Kinh Tế (NXB Thống Kê 2009) - Ngô Văn Tăng Phước, 415 Trang.pdf  150.27 MB
  171  Giáo Trình Pháp Luật Sở Hữu Trí Tuệ (NXB Đại Học Quốc Gia 2012) - Hồ Thúy Ngọc, 174 Trang.pdf  38.08 MB
  172  Giáo Trình Pháp Luật Trong Hoạt Động Kinh Tế Đối Ngoại (NXB Giáo Dục 2005) - Nguyễn Thị Mơ, 226 Trang.pdf  5.96 MB
  173  Giáo Trình Pháp Luật Về Xây Dựng (NXB Xây Dựng 2007) - Bùi Mạnh Hùng, 178 Trang.pdf  7.29 MB
  174  Giáo Trình Pháp Luật Về Xây Dựng (NXB Xây Dựng 2010) - Bùi Mạnh Hùng, 177 Trang.pdf  12.53 MB
  175  Giáo Trình Tội Phạm Học (NXB Công An 2008) - Lý Văn Quyền, 330 Trang.pdf  10.63 MB
  176  Giáo Trình Tội Phạm Học (NXB Công An 2009) - Lý Văn Quyền, 328 Trang.pdf  54.47 MB
  177  Giáo Trình Tội Phạm Học (NXB Đại Học Quốc Gia 1999) - Đỗ Ngọc Quang, 260 Trang.pdf  115.94 MB
  178  Giáo Trình Tội Phạm Học (NXB Giáo Dục 2010) - Dương Tuyết Miên, 227 Trang.pdf  93.40 MB
  179  Giáo Trình Tư Pháp Quốc Tế (NXB Công An 2009) - Bùi Xuân Nhự, 385 Trang.pdf  25.09 MB
  180  Giáo Trình Tư Pháp Quốc Tế (NXB Công An 2012) - Bùi Xuân Nhự, 397 Trang.pdf  84.41 MB
  181  Giáo Trình Tư Pháp Quốc Tế (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Nguyễn Bá Diến, 412 Trang.pdf  67.60 MB
  182  Giáo Trình Tư Pháp Quốc Tế (NXB Tư Pháp 2004) - Bùi Xuân Nhự, 358 Trang.pdf  13.76 MB
  183  Giáo Trình Tư Pháp Quốc Tế (NXB Tư Pháp 2019) - Trần Minh Ngọc, 584 Trang.pdf  176.80 MB
  184  Giáo Trình Xã Hội Học Đại Cương (NXB Hồng Đức 2016) - Phạm Đức Trọng, 240 Trang.pdf  59.37 MB
  185  Giáo Trình Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật (NXB Công An 2009) - Nguyễn Thế Quyền, 307 Trang.pdf  15.03 MB
  186  Giới Thiệu Các Văn Kiện Quốc Tế Về Quyền Con Người (NXB Lao Động Xã Hội 2011) - Nhiều Tác Giả, 1429 Trang.pdf  10.92 MB
  187  Giới Thiệu Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự Và Chính Trị (NXB Hồng Đức 2012) - Lã Khánh Tùng, 673 Trang.pdf  7.32 MB
  188  Giới Thiệu Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Kinh Tế, Xã Hội Và Văn Hóa (NXB Hồng Đức 2012) - Nghiêm Kim Hoa, 396 Trang.pdf  3.09 MB
  189  Hạn Chế Sự Tùy Tiện Của Cơ Quan Nhà Nước (NXB Tư Pháp 2010) - Nguyễn Đăng Dung, 290 Trang.pdf  27.97 MB
  190  Hình Thức Của Các Nhà Nước Đương Đại (NXB Thế Giới 2004) - Nguyễn Đăng Dung, 499 Trang.pdf  43.66 MB
  191  Hội & Tự Do Hiệp Hội (NXB Hồng Đức 2015) - Lã Khánh Tùng, 126 Trang.pdf  0.38 MB
  192  Hướng Dẫn Học Môn Luật Hôn Nhân Và Gia Đình (NXB Đại Học Quốc Gia 2014) - Lê Thị Mận, 240 Trang.pdf  192.10 MB
  193  Luật Hành Chính Việt Nam (NXB Tổng Hợp 1996) - Phạm Hồng Thái, 428 Trang.pdf  97.46 MB
  194  Luật Hiến Pháp Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Nguyễn Đăng Dung, 335 Trang.pdf  3.24 MB
  195  Luật Hình Sự Việt Nam Phần Các Tội Phạm (NXB Cần Thơ 2008) - Phạm Văn Beo, 462 Trang.pdf  7.62 MB
  196  Luật Hình Sự Việt Nam Phần Chung (NXB Cần Thơ 2008) - Phạm Văn Beo, 311 Trang.pdf  5.55 MB
  197  Luật Hôn Nhân & Gia Đình Việt Nam Tập 1-Gia Đình (NXB Cần Thơ 2009) - Nguyễn Ngọc Điện, 116 Trang.pdf  1.32 MB
  198  Luật Hôn Nhân & Gia Đình Việt Nam Tập 2-Các Quan Hệ Tài Sản Giữa Vợ Chồng (NXB Cần Thơ 2009) - Nguyễn Ngọc Điện, 93 Trang.pdf  1.22 MB
  199  Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Lao Động Xã Hội 2009) - Nguyễn Văn Thảo, 285 Trang.pdf  6.61 MB
  200  Pháp Luật Đại Cương (NXB Chính Trị 2007) - Lê Minh Toàn, 679 Trang.pdf  20.41 MB
  201  Pháp Luật Đại Cương (NXB Chính Trị 2008) - Lê Minh Toàn, 390 Trang.pdf  122.64 MB
  202  Pháp Luật Đại Cương (NXB Chính Trị 2009) - Lê Minh Toàn, 414 Trang.pdf  9.63 MB
  203  Pháp Luật Đại Cương (NXB Chính Trị 2010) - Lê Minh Toàn, 415 Trang.pdf  12.46 MB
  204  Pháp Luật Đại Cương (NXB Chính Trị 2013) - Lê Minh Toàn, 443 Trang.pdf  9.08 MB
  205  Pháp Luật Đại Cương (NXB Đại Học Công Nghiệp 2011) - Vũ Thế Hoài, 254 Trang.pdf  123.38 MB
  206  Pháp Luật Đại Cương (NXB Đại Học Quốc Gia 2014) - Đoàn Công Thức, 110 Trang.pdf  84.50 MB
  207  Pháp Luật Đại Cương (NXB Giao Thông Vận Tải 2007) - Vũ Đình Quyền, 261 Trang.pdf  9.95 MB
  208  Pháp Luật Đại Cương (NXB Phương Đông 2013) - Nguyễn Hữu Bình, 158 Trang.pdf  5.15 MB
  209  Pháp Luật Đại Cương (NXB Tổng Hợp 2003) - Đinh Văn Mậu, 441 Trang.pdf  70.56 MB
  210  Pháp Luật Về Tự Do Tín Ngưỡng, Tôn Giáo (NXB Hồng Đức 2020) - Nguyễn Thị Quế Anh, 430 Trang.pdf  4.74 MB
  211  Quốc Hội Việt Nam Trong Nhà Nước Pháp Quyền (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Nguyễn Đăng Dung, 536 Trang.pdf  133.20 MB
  212  Quyền Con Người-Tập Hợp Những Bình Luận, Khuyến Nghị Chung (NXB Công An 2010) - Nguyễn Đăng Dung, 897 Trang.pdf  466.57 MB
  213  Quyền Con Người-Tập Hợp Những Tài Liệu Chuyên Đề Của Liên Hợp Quốc (NXB Công An 2012) - Nguyễn Đăng Dung, 833 Trang.pdf  437.96 MB
  214  Quyền Sở Hữu Trí Tuệ (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Lê Nết, 325 Trang.pdf  2.85 MB
  215  Tài Liệu Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Giải Quyết Vụ Án Lao Động (NXB Văn Hóa Thông Tin 2014) - Nhiều Tác Giả, 255 Trang.doc  1.09 MB
  216  Thư Mục Chuyên Đề Luật Hình Sự (NXB Hà Nội 2015) - Nhiều Tác Giả, 264 Trang.pdf  3.21 MB
  217  Tư Pháp Quốc Tế (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Lê Thị Nam Giang, 483 Trang.pdf  116.28 MB
  218  Tư Pháp Quốc Tế (NXB Đại Học Quốc Gia 2014) - Lê Thị Nam Giang, 468 Trang.pdf  114.51 MB
  219  Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Nhà Nước Pháp Quyền (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Nguyễn Đăng Dung, 263 Trang.pdf  178.78 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1J_zN_6zgKV2vg5Yj4dMDUYXFwRlfGoEj
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 23, 2021
  CCTT likes this.

Share This Page