Bộ Mật Tông (NXB Tổng Hợp 1996) - Thích Viên Đức, 802 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by admin, Jan 26, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  A. TẬP MỘT
  HIỂN MẬT VIÊN THÔNG THÀNH PHẬT TÂM YẾU
  Lời nói đầu của dịch giả
  Lời tựa của soạn giả
  1. Hiển giáo Tâm yếu
  2. Mật giáo Tâm yếu
  3. Hiển Mật Song Biên
  4. Vui mừng được gặp lời trước thuật
  5. Chuẩn Đế Sám Pháp
  6. Vào đạo tràng trì Chú Chuẩn Đề
  7. Cách dùng kính đàn và an chín chữ chú Chuẩn Đề
  8. Nhập nhà mới và trị bệnh
  9. Chú Tỳ Lô Giá Na Phật
  10. Chú Quảng Bát
  B. TẬP HAI
  KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG
  Lời giới thiệu
  Lời Tựa
  1.Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, quyển 1
  2.Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương , quyển 2
  3.Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, quyển 3
  4.Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, quyển 4
  5 Kinh Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni
  6 Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni Pháp
  7 Thất Câu Chi Độc Bộ pháp
  8 Chuẩn Đề Biệt pháp
  9 Kinh Thánh Lục Tự Tăng Thọ Đại Minh Đà La Ni
  C. TẬP BA
  KINH CHUẨN ĐỀ ĐÀ LA NI HỘI THÍCH
  Quyển Thượng
  1. Lời tựa của ngài Hoằng Tán
  2. Phần kinh văn
  3. Nghi quỹ niệm tụng
  Quyển Trung
  4. Văn tán thán
  5. Bổn tôn Đà La Ni bố tự pháp
  6.Tư duy tự mẫu chủng tử nghĩa quán tưởng Phạn tự
  7. Phiến để ca pháp. Dứt tai ương pháp môn
  8. Bố sắc trí ca pháp. Tăng ích pháp môn
  9. Phạt thi ca ra noa pháp. Kính ái pháp môn
  10. A tỳ giá lỗ ca pháp. Hàng phục pháp môn
  Quyển Hạ
  11. Phương pháp họa tượng Chuẩn Đề Tôn Na Bồ Tát
  12. Pháp sám ngũ hối
  13. Trì tụng pháp yếu
  14. Tu bi điền và kính điền
  15. Quán Tự Tại Bồ Tát cam lồ chơn ngôn
  16. Lục Tự Đại Minh chơn ngôn
  17. A Di Đà Phật nhất tâm tự chú
  18. Văn Thù Bồ Tát ngũ tự tâm chú
  19. Đại bảo quảng bát lầu các thiện trụ bí mật Đà La Ni
  20. Công đức Bảo Sơn thần chú
  21. Tam tự tổng trì chơn ngôn
  22. Sổ châu công đức pháp
  23. Hành du già bí mật pháp yếu
  24. Tụng kệ, sái tịnh, kiết ấn hộ thân
  25. Tịnh pháp giới, kiết giới, triệu thỉnh, cúng dường
  26. Bổn tôn gia trì
  27. Tán thán
  28. Phụ bản trì chú tháp
  D. TẬP BỐN
  KINH MẠT PHÁP NHẤT TỰ ĐÀ LA NI
  1. Kinh Đại Đà La Ni mạt pháp trung nhất tự tâm chú
  2. Kinh Đại Phương Quảng Bồ Tát tạng kinh trung
  3. Văn Thù Sư Lợi căn bổn Nhất Tự Đà La Ni kinh
  4. Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát chú tạng trung nhất tự chú vương kinh
  5. Uế tích Kim Cang thuyết thần thông đại mãn Đà La Ni pháp thuật linh yếu môn
  6. Uế tích Kim Cang cấm bách biến pháp kinh
  7. Thần biến diên mạt pháp
  8. Phật nói Bắc Đẩu Thất Tinh diên mạng
  9. Phật nói thất tinh chơn ngôn thần chú
  10.Kinh nhất thiết công đức Trang nghiêm vương
  11.Phật nói kinh Trang Nghiêm Vương Đà La Ni chú
  12.Phật nói kinh Trì cú Thần Chú
  13.Kinh Tăng Huệ Đà La Ni
  14.Quán Thế Âm khuyết trừ nhất thiết nhãn thống Đà La Ni
  15.Quán Thế Âm linh chi căn cụ túc Đà La Ni
  16.Hoạch chư thiền tam muội nhất thiết Phật pháp môn Đà La Ni
  E. PHỤ THÊM
  PHƯƠNG PHÁP TU TỊNH TỌA
  1. Thiên I. Lời tựa của ông Tưởng Duy Kiều
  2. Thiên II. Tịnh tọa công phu
  3. Thiên III. Lục diệu pháp môn
  4. Thiên IV. Thiện căn pháp
  5. Thiện V. Kết quả
  • Bộ Mật Tông
  • NXB Tổng Hợp 1996
  • Thích Viên Đức
  • 802 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/A6C2B938D5F1CA3
   
  Last edited: May 30, 2019

Share This Page