C.Mác, V.I.Lênin Với Chủ Nghĩa Xã Hội Trong Thời Đại Ngày Nay - Nguyễn Thanh Tuấn, 522 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by admin, Sep 19, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-10-16_10-17-13.png
  Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước đòi hỏi phải có sự kết hợp sáng tạo các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin với điều kiện lịch sử dân tộc và đặc điểm thòi đại, để xây dựng được lý luận phát triển theo con đưòng xã hội chủ nghía phù hợp vối mỗi nước, đồng thời chống chủ nghĩa giáo điều "tả khuynh", ngăn chặn chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh. Sẽ không có chủ nghĩa xã hội nếu không có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và sẽ không còn là Đảng Cộng sản nếu đảng đó xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Mối quan hệ trên đây không thuần tuý chỉ là lý luận mà còn là thực tê cuộc sống trong cải tổ, cải cách, đổi mới. Đảng Cộng sản Liên Xô luôn khẳng định: "cải tổ là để có chủ nghĩa xã hội nhiều hơn”, nhưng trong quá trình cải tổ, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu ngày càng xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Đó là một trong những nguyên nhân cơ bản, trực tiếp dẫn đến thất bại của cải tổ. Các nước xã hội chủ nghĩa khác như: Trung Quốc, Việt Nam, Lào, v.v. đều coi phấn đấu cho thắng lợi của chủ nghĩa xã hội là mục tiêu và cũng là nguyên tắc chính trị hàng đầu, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố" bảo đảm cho sự phát triển của chủ nghĩa xã hội. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là “nhân tố” có vai trò quyết định quá trình tổ chức nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội trên mọi lĩnh vực, Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, các nước xã hội chủ nghĩa phải cải cách bộ máy nhà nước theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; cải cách kinh tế theo huống phát triển nền kinh tế thị trường có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, sự quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa vì lợi ích của đa sô nhân dân lao động; xây dựng kinh tế độc lập tự chủ gắ n liền với mỏ cửa hợp tác, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; tăng trưỏng kinh tế phải gắn liền vối tiến bộ và công bằng xã hội... Như vậy, trong sự phát triển đa dạng phong phú của chủ nghĩa xã hội ở các nước khác nhau, trong các thòi kỳ lịch sử khác nhau vẫn chứa đựng những vấn đề chung mang tính phổ biến, tính quốc tế. Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mưòi Nga vĩ đại, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách này. Cuốn sách gồm ba chương: Chương 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa Mác phương Tây; Chương 2: Quan điểm dự báo và thể nghiệm của chủ nghĩa Mác -Lênin về chủ nghĩa xã hội; Chương 3: Chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay.
  • C.Mác, V.I.Lênin Với Chủ Nghĩa Xã Hội Trong Thời Đại Ngày Nay
  • NXB Chính Trị 2009
  • Nguyễn Thanh Tuấn
  • 522 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1253
  https://drive.google.com/file/d/1Q7216xyGqrnMze8fsLhjfDsk43q9E2xh
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Oct 16, 2022

Share This Page