Căn Bản Thống Kê Y Học - Betty Kirwood | Dịch: Đỗ Văn Dũng, 180 Trang

Discussion in 'Y Tế, Sức Khỏe' started by bhanh8, Oct 28, 2013.

 1. bhanh8

  bhanh8 Administrator Staff Member Quản Trị Viên

  • Căn bản
  • Tần suất, phân phối tần suất và tổ chức Ðồ
  • Trung bình, Ðộ lệch chuẩn và sai số chuẩn
  • Phân phối bình thường
  • Khoảng tin cậy của trung bình
  • Kiểm Ðịnh ý nghĩa của một trung bình
  • So sánh hai trung bình
  • So sánh nhiều trung bình - phân tích phương sai
  • Tương quan và hồi quy tuyến tính
  • Hồi quy bội
  • Xác suất
  • Tỉ lệ
  • Kiểm Ðịnh chi bình phương cho bảng dự trù
  • Bổ sung một số phương pháp cho bảng dự trù
  • Đo lường bệnh tật và tử vong
  • Phân tích sống còn
  • Phân phối poisson
  • Tính phù hợp của phân phối tần suất
  • Phép biến Ðổi
  • Phương pháp phi tham số
  • Lập kế hoạch và tiến hành nghiên cứu
  • Nguồn gốc sai số
  • Phương pháp lấy mẫu
  • Nghiên cứu Ðoàn hệ và bệnh chứng
  • Thử nghiệm lâm sàng và nghiên cứu can thiệp
  • Tính cỡ mẫu cần thiết
  • Sử dụng máy tính

  eBook có trong tuyển tập DVD Y Học

   

Share This Page