Chế Độ Kế Toán Áp Dụng Cho Đơn Vị Chủ Đầu Tư - Bộ Tài Chính, 490 Trang

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by admin, Jul 12, 2013.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    Ngày 15 tháng 11 năm 2012 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 195/2012/TT-BTC về hướng dẫn kế toán áp dụng cho Đơn vị Chủ đầu tư, thay thế Quyết định 214/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
    Trên cơ sở Thông tư 195/2012/TT-BTC nói trên, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của các đơn vị chủ đầu tư có thành lập cũng như không thành lập Ban quản lý dự án, các Ban quản lý dự án hạch toán độc lập cũng như hạch toán phụ thuộc của các cơ quan Nhà nước, đơn vị HCSN, các tổ chức, chính trị xã hội, các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp…Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Bộ Tài chính biên soạn cuốn sách Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.
     

Share This Page