Chế Độ Tài Chính Kế Toán, Kiểm Toán 2011 Dành Cho Các Cơ Quan Hành Chính Sự Nghiệp

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by admin, Sep 11, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chế Độ Tài Chính Kế Toán, Kiểm Toán 2011
  Dành Cho Các Cơ Quan Hành Chính Sự Nghiệp
  NXB Lao Động 2011
  Bộ Tài Chính
  474 Trang

  1.Thông tư 202/2010/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài Chính quiy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2011
  Phần thứ 1: Hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2011
  2.Thông tư 188/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010 quy định tiêu thức phân cấp nguồn thu và phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương
  3.Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011
  4.QĐ 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn NSNN giai đoạn 2011-2015
  5.Quyết định số 06/2010/QĐ-KTNN Ngày 9/11/2010 của Kiểm Toán Nhà Nước ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước
  Phần thứ 2: Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước
  6.Thông tư số 96/2010/TT-BTC ngày 5/7/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn phục hồi xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các nguyên nhân khách quan
  7.Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011 của Bộ Tài Chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
  Phần thứ 3: Các quy định mới về quản lý tài chính trong các cơ quan đơn vị
  8.TT 14/2011/TT-BTC ngày 8/2/2011 quy định về lậpdự toán quản lý sd và quyết toán kinh phí bầu cử QHkhoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
  9.TT 10/2011/TT-BTC ngày 26/1/2011 quy định về quản lý sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn NSNN
  10.TTLT số 04/2011/TTLT-BTTTT-BTC ngày 10/1/2011 hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng NSNN
  11.TT số 01/2011/TT-BTC ngày 6/1/2011 quy định việc hỗ trợ kinh phí từ NSNN cho hội có hoạt động gắn với NV của NN giao, việc quản lý sd tài sản;
  12.TT số 103/2010/TT-BTC ngày 19/7/2010 sửa đổi bổ sung TT số 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 quy định chế độ tài chính thực hiện đề án đào tạo bồi dưỡng
  13.TTLT cố 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/5/2010 hướng dẫn việc miễn giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoả nthu nộp NSNN
  14.TT số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 quy định việc lập dự toán quản lý và sử dụng kinh phí từ NSNN dành cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức
  15.TT số 224/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 quy định việc lập dự toán quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
  16.TT số 223/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 QĐ việc lập dự toán quản lý sd và quyết toán kinh phí thực hiện đề án đổi mới đảng bộ các HT chi tiêu thống kê
  17.TT số 21/2010/TT-BTTTT ngày 8/9/2010 quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN
  18. TTsố 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ NN hàng năm
  19.TT số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006
  Phần thứ 4: Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toàn hành chính sự nghiệp
  20.TT số 06/2011/TT-BTC ngày 14/1/2011 sửa đổi bổ sung TT số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 hướng dẫn thực hiện quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 7/5/2007
  Phần thứ 5: Chế độ công tác phí, chi tiêu hội nghị, hội thảo
  21.TTLT số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng kinh phí NSNN cấp đối với hoạt động khuyến nông
  22.TTLT số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 2/12/2010 hướng dẫn lập dự toán quản lý SD và quyết toán kinh phí NSNN đảm bảo cho công tác xây dựng VBQP pháp luật
  23.QĐ số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 tổ chức quản lý hội nghị hội thảo quốc tế tại Việt Nam
  24.QĐ số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 7/5/2007
  25.QĐ số 130/2009/Qđ-TTg ngày 2/11/2009 bàn hành chế độ chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng đối với một số đối tượng do UBTW mặt trận TQ Việt Nam
  26.TT số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 quy định chế độ công tác phí, chế độ chỉ tổ chức các cuộc hội nghị đối với các CQNN và đơn vị sự nghiệp công lập
  27.TT số 01/2010/TT-BTC ngày 6/1/2010 QĐ chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại VN chi tiêu TC các hội nghị, hội thảo quốc tế tại VN
  28.TTLT số 01/2010/TTLT-BNG-BNV-BLĐTBXH sửa đổi bổ sung TTLTsố 29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện nghị định số 157/2005/NĐ-CP
  29.QĐ số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 ban hành chế độ QL tính hao mòn tài sản cố định trong các CQNN đơn vị sự nghiệp công lập và các TC có sử dụng NSNN
  Phần thứ 6: Quy định mới về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước
  30.TT số 159/2010/TT-BTC ngày 15/10/2010 quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng áp dụng và duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn QG TCVN ISO 9001:2008 vào
  31.TT số 21/2011/TT-BTC ngày 18/2/2011 quy định QL và SD kinh phí CS sức khoẻ ban đầu cho NCT tại nơi cư trú chúc thọ mừng thọ và biểu dương, KT người cao tuổi
  32.TT số 40/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 sửa đổi BS một số điểm của TT số 108/2007/TT-BTC ngày 7/9/2007 HD cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình
  33.TT số 48/2001/TT-BTC ngày 8/4/2011 HD xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, LLVT
  34.Thông tư số 25/2011/TT-BTC ngày 25/2/2011 quy định về bán đấu giá bán hàng dự trữ quốc gia
  35.TTLT số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21/2/2011 HD quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được NSNN hỗ trợ kinh phí
  36.TT số 06/2011/TT-BGDĐT ngày 11/2/2011 quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ giáo dục đào tạo
  37.Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính Phủ về bán đấu giá tài sản
  38.Thông tư số 30/2011/TT-BTC ngày 2/3/2011 của Bộ Tài Chính quy định bổ sung mục lục ngân sách nhà nước
  Phần thứ 7: Hệ thống mục lục ngân sách mới (được sửa đổi, bổ sung đến tháng 04/2011)
  39.Danh mục các văn bản sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
  40.Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ban hành theo quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 2/6/2008 của Bộ Tài Chính (Được sửa đổi, bổ sung đến thàng 04/2011)

  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Kế Toán
  Link miễn phí.... nếu nhận được 10 Like từ thành viên

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page