Cơ Sở Khoa Học Và Nền Tảng Văn Hóa Của Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Khoa Học Xã Hội 1998) - Thành Duy

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by DerikBup, Apr 18, 2021.

 1. DerikBup

  DerikBup Member

  [​IMG]
  Văn hóa được xây dựng và bồi đắp nên trong suốt chiều dài lịch sử, nó làm nên nền tảng tinh thần của một xã hội, giữ vai trò quan trọng vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong rất nhiều bài nói và bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập đến việc phải giữ gìn và phát huy những truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc. Đó là những giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng đồng dân tộc Việt Nam được hun đúc nên qua hàng ngàn năm lịch sử. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng, lòng nhân ái khoan dung, trọng đạo lý, đức tính cần cù sáng tạo trong lao động, dũng cảm trong chiến đấu…Bên cạnh việc giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc phải biết tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, biết gạn đục khơi trong, nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân, biệt chọn lọc, sáng tạo cho phù hợp với hoàn cảnh và đặc tính của dân tộc mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là tấm gương cho mọi thế hệ Việt Nam, trong đó có tuổi trẻ noi theo.
  • Cơ Sở Khoa Học Và Nền Tảng Văn Hóa Của Tư Tưởng Hồ Chí Minh
  • NXB Khoa Học Xã Hội 1998
  • Thành Duy
  • 262 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=71763
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 18, 2021

Share This Page