Cơ Sở Lý Thuyết Hoá Học Phần II-Nhiệt Động Hóa Học (NXB Giáo Dục 2005) - Nguyễn Hạnh 264 Trang

Discussion in 'Hóa Học' started by nhandang123, Jul 28, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong những năm tới nội dung về phương pháp của các môn học giảng dạy ở giai đoạn I trong các trường đại học kic thuật cần phải sửa đi cho phù hợp với trình độ thế giới, đặc biệt là của các nước phát triển trong khu vực và phù hợp với chương trình cải cách giáo dục â hậc phổ thõng. Trong túc chờ Bọ ban hành chương trình mỏi, dể phuc vụ kịp thòi VÌỆC học tập cùa sinh viỀn trong 2 năm tái chúng toi cho tái bản (cd chỉnh H) cudn "Cơ sđ li thuyét Hda học -Phán II). Trong lán xuất bản này, nội dung và bd cục cutín sách VỂ cd bàn vẫn giù nguyên, chúng toi chl sủa tại các số liệu vả dáp sd các bãi tập, viết lại một sd chỗ mả lân xuẩt bản trước viẽt quá ván tắt, dể bạn đọc dễ theo doi, soạn thêm một sfl bãi tập và mỌt sfl thỉ dụ coi như bài tạp mẩu.
  • Cơ Sở Lý Thuyết Hoá Học Phần II-Nhiệt Động Hóa Học
  • NXB Giáo Dục 2005
  • Nguyễn Hạnh
  • 264 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60484
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 1, 2020

Share This Page