Combo Ebook NXB Phủ Quốc Vụ Khanh - Tủ Sách Cổ Văn 1970-1973

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by admin, Mar 24, 2018.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tủ Sách Cổ Văn 1971-1973
  NXB Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa
  48 Quyển | 2,6 GB
  ----------​
  (TVHQ) Năm Kỷ Dậu (1789), một Ban dịch thuật được hoàng đế Quang Trung cho thành lập do La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp đứng đầu, nhằm dịch Nôm các tác phẩm Hán văn của tiền nhân. Các tác phẩm như Tiểu học, Tứ thư, Ngũ kinh… đã được diễn Nôm và dâng vua thưởng lãm. Sách chưa kịp khắc ván thì vua băng hà. Triều đình suy thoái, kế hoạch phục hưng văn hóa đất nước chìm vào dĩ vãng.
  180 năm sau (1969), cũng năm Kỷ Dậu, một Ủy Ban Dịch Thuật khác thuộc Bộ Quốc gia giáo dục miền Nam (lúc bây giờ là Phủ Quốc vụ khanh đặc trách về văn hóa) được thành lập do cụ Mai Thọ Truyền làm chủ tịch. Ủy ban dịch thuật gồm Ban Cổ văn và Ban Kim văn. Số học giả tham dự lên đến vài trăm người.
  “Ban Cổ văn lại chia thành các tiểu ban: Quốc âm, Văn chương, Sử địa, Triết học, Tôn giáo. Ban Kim văn có các tiểu ban: Pháp văn, Ý, Đức, Nhật, Anh… mỗi tiểu ban chuyên dịch một ngoại ngữ hầu thâu góp những tinh hoa văn hóa nước ngoài để làm giàu cho nền văn hóa dân tộc; còn các tiểu ban Cổ văn bắt đầu diễn dịch những tác phẩm do người Việt trước thuật bằng chữ Hán và chữ Nôm để phát triển những giá trị tinh thần lễ giáo và học thuật cổ truyền, ngõ hầu gây dựng lại nền nếp luân thường của tiền nhân để làm căn bản tái thiết cơ đồ văn hóa và phục hưng tinh thần đoàn kết dân tộc.”…
  Code:
  01  Hoàng Việt Văn Tuyển Tập 1 (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1971) - Bùi Huy Bích, 170 Trang.pdf  19.14 MB
  02  Hoàng Việt Văn Tuyển Tập 2 (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1972) - Bùi Huy Bích, 327 Trang.pdf  41.95 MB
  03  Hoàng Việt Văn Tuyển Tập 3 (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1972) - Bùi Huy Bích, 504 Trang.pdf  55.82 MB
  04  Hoàng Việt Xuân Thu (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1971) - Nguyễn Hữu Quỳ, 493 Trang.pdf  58.99 MB
  05  Hoàng Việt Xuân Thu (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1971) - Nguyễn Hữu Quỳ, 500 Trang.pdf  64.41 MB
  06  Huấn Địch Thập Điều (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1971) - Lê Hữu Mục, 303 Trang.pdf  39.34 MB
  07  Hàm Hòa Diễn Truyện Tập 1 (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1971) - Đỗ Nhật Tân, 290 Trang.pdf  32.97 MB
  08  Hàm Hòa Diễn Truyện Tập 1 (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1971) - Đỗ Nhật Tân, 302 Trang.pdf  31.66 MB
  09  Lưu Bình Diễn Ca (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1971) - Vô Danh Thị, 68 Trang.pdf  7.18 MB
  10  Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí Tập 1-Dư Địa Chí (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1972) - Phan Huy Chú, 672 Trang.pdf  83.61 MB
  11  Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí Tập 2-Nhân Vật Chí-Quyển Hạ (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1973) - Phan Huy Chú, 566 Trang.pdf  76.88 MB
  12  Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí Tập 2-Nhân Vật Chí-Quyển Thượng (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1973) - Phan Huy Chú, 631 Trang.pdf  79.89 MB
  13  Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí Tập 4-Lễ Nghi Chí (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1974) - Phan Huy Chú, 708 Trang.pdf  94.46 MB
  14  Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí Tập 9-Văn Tịch Chí (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1974) - Phan Huy Chú, 494 Trang.pdf  50.19 MB
  15  Nguyệt Hoa Vấn Đáp Hán Việt (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1971) - Hoàng Văn Suất, 186 Trang.pdf  23.16 MB
  16  Ngự Chế Việt Sử Tổng Vịnh Tập Hạ Quyển 8-9-10 Hán Việt (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1970) - Vua Tự Đức, 386 Trang.pdf  48.31 MB
  17  Ngự Chế Việt Sử Tổng Vịnh Tập Thượng Quyển 1-2-3-4 Hán Việt (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1970) - Vua Tự Đức, 644 Trang.pdf  75.54 MB
  18  Ngự Chế Việt Sử Tổng Vịnh Tập Trung Quyển 5-6-8 Hán Việt (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1970) - Vua Tự Đức, 468 Trang.pdf  61.67 MB
  19  Nhàn Trung Vịnh Cổ Vịnh Sử Giáp Ất Tập (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1971) - Vỹ Khiêm, 882 Trang.pdf  89.39 MB
  20  Phạm Công Tân Truyện (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1971) - Hoàng Văn Phúc, 290 Trang.pdf  38.10 MB
  21  Phủ Biên Tạp Lục Quyển 1-2-3 Hán+Việt (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1972) - Lê Quý Đôn, 602 Trang.pdf  80.09 MB
  22  Phủ Biên Tạp Lục Quyển 4-5-6 Hán+Việt (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1973) - Lê Quý Đôn, 746 Trang.pdf  98.69 MB
  23  Phủ Biên Tạp Lục Tập 1-Hán Văn (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1972) - Lê Quý Đôn, 286 Trang.pdf  39.33 MB
  24  Phủ Biên Tạp Lục Tập 1-Việt Văn (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1972) - Lê Quý Đôn, 308 Trang.pdf  32.88 MB
  25  Phủ Biên Tạp Lục Tập 2-Hán Văn (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1973) - Lê Quý Đôn, 364 Trang.pdf  50.66 MB
  26  Phủ Biên Tạp Lục Tập 2-Việt Văn (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1973) - Lê Quý Đôn, 440 Trang.pdf  44.02 MB
  27  Quốc Sử Di Biên Tập Thượng (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1973) - Phan Thúc Trực, 424 Trang.pdf  54.42 MB
  28  Sơn Hậu Diễn Truyện (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1971) - Hoàng Văn Hòe, 370 Trang.pdf  40.54 MB
  29  Tam Tổ Hành Trạng (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1971) - Trần Tuấn Khải, 342 Trang.pdf  41.49 MB
  30  Thanh Hóa Quan Phong (NXB Bộ Văn Hóa 1973) - Vương Duy Trinh 244 Trang.pdf  33.23 MB
  31  Thiếu Nữ Hoài Xuân Tình Thi (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1971) - Vô Danh Thị, 62 Trang.pdf  6.80 MB
  32  Trung Dung Thuyết Ước (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1971) - Lê Văn Ngữ, 294 Trang.pdf  39.05 MB
  33  Trần Trá Hôn Diễn Ca (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1971) - Phan Vọng Húc, 278 Trang.pdf  33.82 MB
  34  Tây Nam Thập Nhị Bát Hiếu Diễn Ca (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1971) - Trương Cam Lựu, 163 Trang.pdf  24.01 MB
  35  Tây Sơn Thuật Lược (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1971) - Vô Danh Thị, 59 Trang.pdf  7.07 MB
  36  Tự Đức Thánh Chế Tự Học Giải Nghĩa Ca Tập 1 (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1971) - Nguyễn Hữu Quỳ, 380 Trang.pdf  52.18 MB
  37  Tự Đức Thánh Chế Văn Tam Tập Tập 1 (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1971) - Bùi Tấn Niên, 644 Trang.pdf  89.45 MB
  38  Tự Đức Thánh Chế Văn Tam Tập Tập 1 (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1973) - Bùi Tấn Niên, 644 Trang.pdf  89.44 MB
  39  Tự Đức Thánh Chế Văn Tam Tập Tập 2 (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1973) - Bùi Tấn Niên, 573 Trang.pdf  71.87 MB
  40  Việt Nam Phong Sử Việt-Hán (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1972) - Nguyễn Văn Mại, 578 Trang.pdf  74.55 MB
  41  Việt Sử Yếu Việt-Hán (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1971) - Hoàng Cao Khải, 816 Trang.pdf  120.87 MB
  42  Vân Đài Loại Ngữ Tập 1 Quyển 1-2-3 Việt+Hán (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1972) - Lê Quý Đôn, 524 Trang.pdf  72.85 MB
  43  Vân Đài Loại Ngữ Tập 2 Quyển 4-5-6-7 Việt+Hán (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1972) - Lê Quý Đôn, 576 Trang.pdf  71.86 MB
  44  Vân Đài Loại Ngữ Tập 3 Quyển 8-9 Việt+Hán (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1973) - Lê Quý Đôn, 636 Trang.pdf  74.99 MB
  45  Đinh Lưu Tú Diễn Ca (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1971) - Đỗ Nhật Tân, 416 Trang.pdf  52.99 MB
  46  Ức Trai Tập Hán Việt Tập Hạ Quyển 4-5-6 (NXB Phụ Quốc Vụ Khanh 1972) - Nguyễn Trãi, 688 Trang.pdf  98.32 MB
  47  Ức Trai Tập Hán Việt Tập Thượng Quyển 1-2-3 (NXB Phụ Quốc Vụ Khanh 1971) - Nguyễn Trãi, 644 Trang.pdf  66.38 MB
  48  Ức Trai Tập Tập Hạ (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1972) - Nguyễn Trãi, 665 Trang.pdf  54.80 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1p3-GrJCAcj6UCv9TMZvmSN4gTXkl5oRc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page