Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Bằng Biện Pháp Sinh Học - Lương Đức Phẩm, 342 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by admin, Nov 16, 2013.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    Công nghệ xử lí nước thải bằng biện pháp sinh học là một hệ thống kiến thức về giải quyết những tình huống môi trường đã và đang diễn ra trong thực tế đời sống sinh hoạt và sản xuất cộng đồng dựa trên cơ sở hoạt động của vi sinh vật có trong nước thải để loại bỏ các chất ô nhiễm (chủ yếu là chất hữu cơ). Giáo trình cũng rất cần thiết cho sinh viên năm cuối về những kiến thức cơ bản về nguồn gốc, thành phần của nước thải và các biện pháp xử lí chung nhất có thể giúp chúng ta sáng tạo ra những biện pháp xử lí phù hợp với các hoạt động sống cụ thể, đồng thời giúp sinh viên dạy được các phần, các chương về bảo vệ môi trường khi được lồng ghép trong SGK Sinh học của THPT.

    eBook có trong tuyển tập DVD Công Nghệ Sinh Học

     

Share This Page