Công Tác Xuất Bản-Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn - Đường Vinh Sường, 287 Trang

Discussion in 'Báo Chí Học' started by quanh.bv, Aug 5, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-8-5_21-58-47.png
  Hoạt động xuất bản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước đã có nhiều thành tựu to lớn, góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, phổ biên chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như vào việc nâng cao dân trí, bổi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Trong quá trình phát triển nến kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, cùng với cuộc cạnh tranh của các phương tiện thông tin đại chúng khác trong việc phổ biến các giá trị văn hóa, nhiều quan niệm khác nhau về xuất bản đã xuất hiện.
  Đây là cuốn sách tập hợp một phần các công trình đã được tác giả công bố trong nhiều năm trên các lĩnh vực của công tác xuất bản. Thông qua những kết quả nghiên cứu góp phần hình thành cơ sở lý luận, hệ thống quan điểm và đề xuất chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm thể chế hóa các quan điểm của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
  • Công Tác Xuất Bản-Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn
  • NXB Thông Tin Truyền Thông 2013
  • Đường Vinh Sường
  • 287 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4717
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Aug 6, 2021

Share This Page