Đại Phương Quảng Viên Giác Kinh Giảng Giải (NXB Tổng Hợp 2013) - Thích Trí Thành, 656 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, May 23, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đại Phương Quảng Viên Giác Kinh Giảng Giải
  NXB Tổng Hợp 2013
  Thích Trí Thành
  656 Trang
  Kinh Viên-Giác là bộ kinh thuộc về “Đốn-giáo Đại thừa Liễu-nghĩa”. Bất-luận ở thời chánh-pháp hay thời mạt-pháp, nếu có người nào đủ căn-tánh Đại-thừa hay nhiều kiếp đã tu theo “Viên-Giác”, thì có khả-năng lãnh-thọ được. Vì kinh này trọng-tâm chỉ thẳng “Tâm Viên-Giác”, tức là Chơn-Tâm, hay là Phật-Tánh mà Phật và chúng-sanh đều bình-đẳng sẵn có. Nhưng vì với lòng “bi-thiết” của các vị Bồ-Tát thương xót chúng-sanh đời vị-lai mà thưa hỏi Đức Phật nói pháp phương-tiện và tiệm-thứ, hầu mong cho tất cả chúng-sanh đều có thể nương theo giáo-lý của kinh này mà tu-hành, đều liễu-ngộ cả. Nên trong chương Hiền-Thủ Đức Phật nói rằng:
  - Kinh này gọi là “Đốn-giáo Đại-thừa”, những chúng sanh đốn-cơ, có căn mau lẹ theo phương-pháp ta nói đây mà tu-hành thì được khai-ngộ.
  - Ngoài ra, còn dẫn dắt cho tất cả những hạng người tiệm-tu nữa; là tu từ thấp đến cao đều được khai-ngộ.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page