Đường Vào Ánh Sáng Đạo Phật (NXB Viện Phật Học 1958) - Tịnh Mặc, 102 Trang

Discussion in 'Phật Giáo' started by admin, Aug 26, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chương nhất : Đạo Phật là gì ?

  Lý Nhân-quả.
  Lý Vô-thường, Vô-ngã.
  Lý Chân-Không.
  Chương hai : Các phương pháp tu hành
  a) Nhân-Thừa.
  Tam-qui.
  Pháp ngũ giới.
  b) Thiên-Thừa.
  Pháp Thập thiện nghiệp.
  c) Thanh-văn Thừa.
  Tứ diệu Đế.
  d) Duyên-giác Thừa.
  Pháp Thập-nhị nhân-duyên.
  e) Bồ-tát Thừa.
  Pháp Lục-độ Ba-la-mật
  Chương ba: Phật là ai? Bồ-Tát là Ai?
  Tại sao thường niệm Phật A-Di-Đà.
  Tại sao thường niệm các vị Đại Bồ-Tát.
  Chương bốn : Niệm Phật
  Ích-lợi của niệm Phật.
  Cách niệm Phật.
  Niệm lần tràng
  Lễ Phật.
  Chương năm : Đạo Phật Không còn gì cao hơn.
  Đạo Phật là Đạo của lý-trí sáng suốt và thực-tế.
  Đạo Phật là Đạo đại bình đẳng.
  Đạo Phật là Đạo đại từ-bi.
  Đạo Phật là Đạo đại dũng.
  Đạo Phật là Đạo tích-cực hoạt-động
  Đạo Phật là Đạo đại tự-do.
  Chương sáu : Tu học.
  Nghĩa của chữ tu.
  Ai ai cũng tu được cả.
  Học thế nào ?
  Học phải tu (hành).
  Các loại Kinh-điển.
  Cách đọc Kinh cho có lợi-ích.
  Sự cần-thiết của ý-chí và tự-lực.
  • Đường Vào Ánh Sáng Đạo Phật
  • NXB Viện Phật Học 1958
  • Tịnh Mặc
  • 102 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  http://authentique.free.fr/anh-sang-dao-Phat-0-1-2.PDF
  http://authentique.free.fr/anh-sang-dao-Phat-0-1-2.PDF
  http://authentique.free.fr/anh-sang-dao-Phat-3-4.PDF
  http://authentique.free.fr/anh-sang-dao-Phat-5.PDF
  http://authentique.free.fr/anh-sang-dao-Phat-6.PDF
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page