Giải Tích Toán Học Tập 2 (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Phạm Quang Trình, 118 Trang

Discussion in 'Toán Học' started by admin, Feb 2, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bộ Ciiáo trình Giãi lích Toán học náy gổni 3 tập. được biôn soạn bời tạp thử' tác già: TS. Phạm Quang Trình. Ths. Nguyỉn Xuân Huy. Ts. Nguyên Ngọc Anh. (lựa theo chương trình khung môn Giãi tích Toán học dà dược hội dồng họ mOn cùa họ Cìiáo dục dào tạo thâm dinh dùng cho các Irưímg Dại học. nhám dáp ứng yêu cáu đảm bảo chất lượng - hiệu quà dào tạo sinh viẽn các trường công nghệ và kĩ thuật dại học.
  R<> giáo trình này dược biòn soạn theo dịnh hướng: Tinh giàn, chọn lọc phù hợp vói khung thời gian tương ứng dành cho món học; phù hợp với (lỏi tượng sinh viôn ngành cổng nghỏ kĩ thuật; ưu tiỏn một cách rò nét việc vạn dụng các kết quả lý thuyết, dòng thời dâm bão một cách tổt nhát tính khoa học của hẻ thống kiến thức trong chương trinh.
  Tập I cùa bổ giáo trình cung cấp hệ thòng kiến thức cơ bản cua phép tính vi phán và phép tính tích phân cùa hàm sci một biến srt được giới thiệu trong 5 chương
  • Chương I - Lý thuyết chuồi.
  • Chương 2 - Hàm số nhiéu biến.
  • Chương 3 - Tích phân bội.
  • Oiương 4 - Tích phân đường.
  • Chương 5 Tích phan mạt.
  Các tác giã rất mong muốn nhạn được sự góp ý quý báu của các đổng nghiệp và bạn dọc gán xa dé bỏ sách dược hoàn thiện hơn. Xin chùn thành câm ơn và giới thiệu bọ sách tới bạn dọc.
  • Giải Tích Toán Học Tập 2
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2016
  • Phạm Quang Trình,
  • 118 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53905
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Nov 28, 2017

Share This Page