Giáo Trình Đại Cương Khoa Học Quản Lí Và Quản Lí Giáo Dục (NXB Đại Học Sư Phạm 2012) - Trần Kiểm

Discussion in 'Chuyên Ngành Sư Phạm' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Ngày nav kiển Ihức về khoa hoc quản lí và quản lí s;iảo duc cần thiết cho moi lĩnh virc cùa đời sổng xã hôi và đươc gians day trong các irưcmg dai hoc, hoc viên thưôe nhom naanh Khoa hoc ciáo duc Giáo trình Đạt ciỉơng Khoa hoc quả tỉ lí và Qtiảit Ịígiáo (lục là môn hoc chung cuna; cấp những kiến thức cơ bản nhân dang vê khoa hoc quàn lí, khoa hoc qimn li giáo duc và là nhìrnc tri thức nền tảng để tiếp thii nlũriig kiên Ihức klioa hoc quan lí giáo duc chuyên sâu, như quản lí nhân su. guon li tài chinh - cơ sờ vâi chài, qiiàiì lí day hoc và giáo duc Đífi cirơìíg Khoa học qiuiìt ỉ í và Quàn ií giáo dục là môt môn hoc cơ bàn trong chưmie trìnli dào lao Cứ nhân Quan lí giáo duc trong các trirơng đai hoc và hoc viên quản lí giáo duc Giáo trình này đươc biên soaii có sư kê thừa, tiếp thu và lưa chon các íri thưc trong các tài liêu của những tác mả trước đo và đươc sắp xêp lai ở môt số đom VI tn tlìirc cho phù liơp khi giảng ciav. tránh sư tàing lăp vê tn Ihưc giữa các phần và VƠI các chuyên đê quản lí chuyên sâu Nhân đây, các í ác gìả sach này bày tỏ lòng bìếí ơn chân thành đến ĩìhững tác gia đó - lìhữiig Iigười thầy. Iieười anh và đồng nghiẻp hêt sức quý mến NÔI dung giáo trình Đội ctiơiig Khoa học quán lí và Quản lí giáo dục gồm 5 chương
  Chương 1: Quản lí là một khoa học --
  Chương 2: Khái quát về quản lí --
  Chương 3: Đại cương về quản lí giáo dục --
  Chương 4: Đồi mới quản lí giáo dục --
  Chương 5: Nhà trường lãnh đạo và quản lí hoạt động giáo dục nhà trường
  • Giáo Trình Đại Cương Khoa Học Quản Lí Và Quản Lí Giáo Dục
  • NXB Đại Học Sư Phạm 2012
  • Trần Kiểm, Nguyễn Xuân Thức
  • 230 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73443
  https://drive.google.com/file/d/1-_NqmKTsx9LIzE0nQfOTFDZWFx4nwjHV
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 22, 2022

Share This Page