Giáo Trình Đường Lối Văn Hóa Của Đảng Cộng Sản Việt Nam (NXB Văn Học 2018) - Lê Thị Thu Hiền

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by nhandang123, Nov 23, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-11-23_16-53-28.png
  Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam là một bộ phận khẳng khít, gắn bó hữu cơ với đường lối chung của sự nghiệp cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo từ gần 10 năm nay. Trong Đề cương văn hóa Việt Nam (1943), Đảng đã khẳng định: “Mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hóa), ở đó người cộng sản phải hoạt động”. Đồng thời, đường lối văn hóa đúng đắn và thực hiện có hiệu quả cao trong thực tiễn, văn hóa cách mạng Việt Nam đã và sẽ góp phần tích cực, là một sức mạnh to lớn trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Sự hình thành và phát triển đường lối văn hóa của Đảng bao giờ cũng phải xuất phát từ sự nắm vững yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng trong từng giai đoạn cụ thể, từ đó xác định định hướng chính trị cơ bản cho nhiệm vụ xây dựng văn hóa.
  • Giáo Trình Đường Lối Văn Hóa Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
  • NXB Văn Học 2018
  • Lê Thị Thu Hiền
  • 257 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/7422
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page