Giáo Trình Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh-Hệ Trung Cấp - Tổng Cục Dạy Nghề, 288 Trang

Discussion in 'Tổng Cục Dạy Nghề' started by quanh.bv, Jun 10, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh, sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, qua đó tạo điều kiện cho thế hệ trẻ tu dưỡng phẩm chất, đạo đức và rèn luyện năng lực thực tế để sẵn sàng thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
  Môn học giáo dục quốc phòng - an ninh đã được xác định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước như Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an nình trong tình hình mới, Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh.
  • Giáo Trình Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh-Hệ Trung Cấp
  • NXB Lao Động Xã Hội 2017
  • Tổng Cục Dạy Nghề
  • 288 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.cdkttctn.edu.vn/View_MARC21.aspx?TaiLieuID=20026
   

Share This Page