Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (NXB Chính Trị 2004) - Lê Mậu Hãn, 352 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

  1. Bryanedaw

    Bryanedaw Member

    [​IMG]
    Phần mở đầu: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930). Chương II: Quá trình đấu tranh giành chính quyền (1930-1945). Chương III: Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945-1954). Chương IV: Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975). Chương V: Cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-2002). Chương VI: Những thắng lợi lịch sử và bài học kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng của Đảng.
    • Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
    • NXB Chính Trị 2004
    • Lê Mậu Hãn
    • 352 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62066
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited by a moderator: Jul 14, 2021

Share This Page