Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2003) - Đặng Xuân Kỳ, 491 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by quanh.bv, Jul 20, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-12-14_22-57-39.png
  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã khẳng định: "Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc vê những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nưỏc ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoa nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền vối chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dán, của khối đại đoàn kết dân tộc...
  • Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh
  • Đặng Xuân Kỳ, Vũ Khiêu, Song Thành
  • NXB Chính Trị 2003
  • 491 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/chi-tiet/giao-trinh-8685.html
  https://drive.google.com/file/d/1XNHKMg-QmxT2bqiw4wuSAvUD7MgyFXNg

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 14, 2023

Share This Page